Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Структура / Катедри / Теория и история на държавата и правото / Проф. дюн Малина Николова Новкиришка-Стоянова

   

стая 308, тел. 9308 269,m.novkirishka@law.uni-sofia.bg

CURRICULUM VITAE

 

1. Име: Малина Николова Новкиришка- Стоянова

2. Дата на раждане: 21.11.1962 г.

3. Място на раждане: гр. Враца

4. Националност (гражданство): българка

5.Граждански статус: омъжена, с едно дете

6. Образование: 1976-1981 г.- Френска езикова гимназия- гр. Враца

1981-1986 г. - СУ “Климент Охридски”, Юридически факултет, специалност право;

1988- 1992 г. - СУ “Климент Охридски”, Юридически факултет, докторантура по право;

1997 г.- доктор по право

2001 г.- доцент по Римско частно право

2009 г.- професор по Римско частно право

 

7. Ползвани езици: писмено и говоримо: френски, италиански, руски;

писмено: английски, испански, португалски, латински.

8. Специализации:

а) по римско частно право и история на европейското частно право

 • 1987- Римско частно право- в СУ “Св. Климент Охридски”- София;
 • 1988- Римско частно право- история и институции- в: МГУ “М.В.Ломоносов”- Москва, СССР
 • 1993, 1996-7– Римско частно право и права на античното Средиземноморие- в: Istituto di Diritto Romano e dei diritti dell’ Oriente Mediterraneo - Facoltà di Giurisprudenza- Università «La Sapienza » -Рим, Италия
 • 1996- История на европейското частно право – в: Institut International de l’Unification du Droit Privé UNIDROIT- Рим, Италия.
 • 2005-2006- Римско частно право – в: Université de Neuchâtel и Université bilingue de Fribourg- Швейцария
 • 2006- Римското право в Европа , в: Institut suisse de droit comparé ISDC- Lausanne- Швейцария
 • 2010- история на частното право в: Institut suisse de droit comparé ISDC- Lausanne- Швейцария

б) други специализации по развитие на правото н Европа и по нормотворчество- в Международния институт по правно развитие (IDLI)- Рим (1993), в Съвета на Европа- Страсбург (1996), във Висшата школа по администрация в Рим (1998), Международния институт по нормотворчество на Университета „Tulane” в Нови Орлеан (2000), в Института по публична администрация в Лион (2002), Висшата школа по публична администрация в Барселона (2002) и др.

 

9. Професионален опит:

 • Хоноруван асистент (1993), старши асистент (01.01.1996), главен асистент (13.10.1998), доцент (от 21.05.2001) и професор (26.01.2009 г. и в момента) по Римско частно право в ПУ “Паисий Хилендарски”;
 • хоноруван асистент по Римско частно право в СУ “Св. Климент Охридски” от 01.10.1988 г., гост- доцент, гост- професор по Римско частно право (от 01.10. 2005 г.), професор (от 15.12.2009 и в момента);
 • хоноруван асистент (от 01.10.1993 до 30.06.1996), гост-доцент, доцент и професор по Римско частно право в НБУ ( от 08.03.2004 г. и в момента)
 • семинарни занятия и курс от лекции по Римско частно право в УНСС (1992-3) и БСУ (2000-2001).
 • курсове от лекции по “Нормотворчески процес”, “Съставяне на нормативни актове на местното самоуправление”, “Правни проблеми на достъпа до информация и нейната защита”, “Достъп до обществена информация, класифицирана информация и защита на личните данни” в Института по публична администрация- София- 2000 г. и до момента.
 • съветник, старши съветник, държавен съветник, правен съветник в Дирекция “Правна” на Министерския съвет- от 1992 г. и до момента;
 • съветник в постоянни комисии в Народното събрание- 1995-2001 г.
 • юридически консултант в частни фирми ( до 1992 г.).

 

11. По- важни публикации (пълен списък на публикациите е приложен отделно):

 • 5 монографии – „Пекулият в Римското право» (хабилитационен труд за конкурса за доцент); «Дългосрочните поземлени отношения в римското право», «Правната регламентация на емфитевзата в римското право», «Антични кодификации» и «Precarium” (хабилитационен труд за конкурса за професор).
 • Сборник статии “De criminibus” по римско наказателно право и процес
 • Учебни помагала „Enhiridium” и „Practicum” и дидактични материали на сайта на дисциплината „Римско частно право на портала на НБУ в Интернет
 • Курсове лекции: Римско частно право, римско публично право, Антични правни системи, Правна култура на Древността, Римскоправната традиция в европейското право, и виртуални презентации към курсовете.
 • Студии и статии относно поземлените концесии и аренди в Рим, църковната и светската емфитевза, участието на робите и подвластните в търговията, суперфицията, правната уредба на пустеещите земи и на добива на подземни природни богатства, плебисцитите и законите в Древния Рим и пр. Предоставени на научни издания и приети за печат статии в областта на публичната собственост, статута на публичната администрация, римския граждански процес, преторското право и правото на народите, гражданскоправната отговорност на лекарите и пр.
 • Публикации по антично право- освен монографията «Антични кодификации» статии относно поземлените концесии и аренди в античността , за престъпността и корупцията в древността, за кодификациите в Древна Индия, Китай и Гърция и пр.
 • Други публикации- наръчници и курсове лекции за ИПАЕИ по нормотворчество, коментари на нормативните актове относно местното самоуправление, общественото обсъждане, достъп до информация, защита на класифицираната информация, общинските концесии обществени поръчки, механизмите на диалог между държавата и обществеността в законодателния процес и пр.
 • Съставител и редактор на „Римско право. Речник на основните термини”(превод от френски на съответното издание на Паскал Пишона и Жан- Филип Дюнан) и на сборници със статии от научни конференции „Римско право и европейско право” (съвместно с В.Стоянов и Ж. Попова), „Римско право и съвременни кодификации” (съвместно с Т. Колев) и на LAW JOURNAL of NBU, Год. III, 2008, №1 (съвместно с Р. Костадинова), !00 години от рождението на проф. Михаил Андреев, С. 2011 г.; Развитие на публичното право- традиции и съвременност, С.2013 г.,
 • Участник и ръководител на проекти и публикации по тях: Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони (Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum), С. 2009; Императорски конституции, издадени в Сердика (De costitutionibus principum serdicae datis), С.2012 г. , Римско и съвременно публично право, С. 2013 г.,.

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

КНИГИ

 

Дългосрочните поземлени отношения в римското право. С., 2000. 228 с.

Пекулият в Римското право (обективна и субективна характеристика). С., 2000. 310 с.

Правната регламентация на емфитевзата в римското право. С., , 2000. 310 с.

Антични кодификации. С., 2008. 431 с.

Римско право и съвременни кодификации. [Сборник статии от научната конференция, проведена в София на 10 май 2007 г.]. С., 2008. 180 c. (Състав.: …, Т. Колев).

De criminibus. (Сборник статии). С., 2008. 176 с.

Precarium. С., 2008. 538 с.

Римско право и европейско право. (Сборник статии). Пловдив, 2008 (Състав.: ..., В.Стоянов, Ж.Попова)

Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони. [Collatio legum Mosaicarum et romanorum]. С., Сиби, 2009. 192 с. (Науч. ред. на превода от латински и авт. на Закони и компилации, цитирани в Collatio legum mosaicarum et romanorum : … ; cъавт.: М. Костова, Т. Пиперков).

100 години от рождението на проф. Михаил Андреев. [Сборник статии]. С.,Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2011. 290 с. (Състав. и съавт на предговора: …, Д. Токушев).

De constitutionibus principum Serdicae datis/ Императорски конституции, издадени в Сердика. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2012. 360 с. (Състав.: …, М. Костова, Т. Пиперков, Л. Радулова, М. Бъбаров, С. Иванов, М. Тодоров).

Римско и съвременно публично право, С.,Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2013. (Състав. и авт на предговора);

Развитие на публичното право- традиции и съвременност, Пловдив, 2013 (Състав. и авт на предговора)

 

 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

Enchiridium. [Уч. помагало]. С., 2006. 308 с.

Practicum. [Уч. помагало]. С., 2006. 348 с.

Виртуален учебен курс по римско частно право. С. 2007 с ежегодна актуализация на сайта на НБУ- 370 с.- на http://e-edu.nbu.bg/course/view.php?id=6102.

 

 

СТУДИИ И СТАТИИ

 

Поземленият прекариум в следкласическото римско право. – Съвр. право, 1991, №

1, 64-72.

Поземлените концесии в римското право. – Правна мисъл, 1996, № 2, 145-163.

Произход на емфитевзата в римското право. Год. СУ. Юрид. фак., 85, [1992], 1996, 3-102.

Едно ново филологическо и романистично съчинение за Цицерон. (Рецензия за книгата на Мария Костова “Res publica на Цицерон”). – Съвр. право, 2000, № 4, 108-110

Наемът на вектигален имот. – Юрид. свят, 2000, № 2, 90-105.

Пекулият като форма на участие на роби и подвластни в търговията. – Търг. право, 2000, № 3, 37-49.

Поземлените концесии в античните правни системи. – Правна мисъл, 2000, № 2, 58-75.

Понятието за пекулия в римското право. – В: Юрид. сб. БСУ, 2000 .

Правната регламентация на емфитевзата в Дигестите. – Правна мисъл, 2000, № 3, 67-78.

Църковната емфитевза в римското право. – Духовна култура, 2000, № 5, 20-30

De emphyteutico iure. – Научни трудове на ПУ, кн. 7(Право)., т.1( 2000),, 49-118.

Следкласическото римско право и проблемът с пустеещите земи. – Научни трудове на ПУ, кн. 7(Право)., т.3( 2002),29-55.

За суперфицията в Римското право. – Правна мисъл, 2005, №1, 3-19.

За договорният характер на римския прекарий. – В: Юбилеен сборник на НБУ, 2006, 161-183

Някои аспекти на превенцията на престъпността в Древния Рим. – В: Актуални проблеми на превенцията на престъпността. (Сборник от Международната научно- практическа конференция, Пловдив, 2005 г.). Пловдив, 2006, 5-23.

Аспекти на реформите в римския наказателен процес по времето на Републиката. – В: Реформите в наказателното правосъдие:„за” и „против”. (Сборник от материалите на Втората международна научно-практическа конференция, организирана от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, 20 юни 2006 г.). Пловдив, 2007, 204-217

Плебисцитите в Древния Рим. – Общество и право. 2007, № 8, 26-37.

Римско право и латинска правна терминология. (Предговор). - В: Римско право. Речник на основните термини. (Авт.: Жан-Филип Дюнан, Паскал Пишонà). С., Сиела, 2007, V-ХХІІ, 247-257. (Предг., бел. и науч. ред.).;2. доп. изд. С.,Сиела, 2010. IX-XXII, 267-275 (Предг., бел. и науч. ред.).

Precarium и actio praescriptis verbis. – В: Юб. Сборник:15 години ЮФ на ПУ „П. Хилендарски”. Пловдив, 2007, 275-286

Адвокатската професия в Древния Рим. – Адв. преглед, 2008, № 7, 25-34.

Държавното съкровище в Древния Рим. – Правен преглед-НБУ, 2008, 5-13

За някои аспекти на римскоправния режим на добива на подземни богатства. – Правна мисъл. 2008, № 3, 99- 115.

За правния статут на плода в майчината утроба. – Медицинско право, 2008, №4, 23-33

За римското право и правото на съвременна Европа. – В: Римско право и европейско право. (Сборник статии). Пловдив, 2008, 53-87.

За хонорарното право и правото на хонорар. – Адв. преглед, 2008, № 10, 8-25.

Изборната корупция в Древния Рим. – Общество и право, 2008, № 9, 81-91.

Корупция е имало още в ХХІV в. пр.н.е. – Общество и право, 2008, № 7, 69-79.

Някои аспекти на организирана престъпност в Древния Рим. – В: Организираната престъпност – вчера, днес и утре. (Сборник от материали на Третата международна научно-практическа конференция, организирана от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, 9 май 2008 г.). Пловдив, 2008, 183-218

Отговорността на лекарите според римското право. – Медицинско право, 2008, № 4, 14-22

Правен статут на лекарите в римското право. – Медицинско право, 2008, №4, 7-13

Прекарият и теорията на ненаименованите договори. – В: Юбилеен сборник в памет на проф. Петко Венедиков. С., 2008, 282-299.

Пряка демокрация и плебисцити в Древния Рим. – Правна мисъл, 2008, № 1,75-95.

Римско право и кодификации. – В: Римско право и съвременни кодификации. (Сборник статии от научната конференция, проведена в София на 10 май 2007 г.). С., 2008, 47-75

Римско право и съвременни кодификации. (Предговор към материалите от научна конференция). - Law Journal of NBU, 2008, № 1. (http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/law/Spisanie/1_2008/M_Novkirishka.pdf).

Античните кодификациии. Част І. Особености на античните кодификации,. В : Law Journal of NBU, 2008, №1 - в Интернет на сайта http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/law/Spisanie/1_2008/M_Novkirishka_2.pdf

Кодификациите в Древния Изток. - Journal of Law, 2008, № 2. (http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/law/Spisanie/new_18_09-%20all_2-_2008_.doc.pdf).

Кодификациите в Древна Гърция. - Law Journal of NBU, 2008, № 3. (http//www.nbu.bg/index.php?=965).

Ius gentium- римскоправни и съвременни аспекти. - Law Journal of NBU, 2008, № 4. (http//www.nbu.bg/index.php?=965).

Les investissements immobiliers dans l’Antiquité. -14 с. на сайта www.prosperityunbound.com.

Quelques aspects de la rentabilité des biens immeubles construits à Rome- 10 с. на сайта www.prosperityunbound.com.

За имуществото на короната според римското право. – Общество и право, 2009, № 9, 56-67.

Политическата корупция в Древния Рим. – Общество и право, 2009, № 1, 106-113.

Реформи в семейното право в Древен Рим. - Правноинформационна система Апис-Време, 2009. (www.apis.bg/bg/products/apis-vreme.html).

Римски закони. – В: Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони (Collatio legum Mosaicarum et romanorum). С., 2009, 142- 180.

Съдебната корупция в Древния Рим. – Общество и право, 2009, № 2, 80-88.

Ait praetor (за преторското право, неговото кодифициране и унифициране на правото чрез правоприлагането). – Правна мисъл, 2009, № 1, 72- 85.

Адвокати на държавното съкровище. – Адв. преглед, 2010, № 12, 3-15

Императорските конституции като източник на римското право. (Рубрика: История на нормотворчеството). 25 с.- на сайта на Институт по нормотворчество (www.ldi.bg)

Преторският едикт като източник на римското право. (Рубрика: История на нормотворчеството). 18 с. на сайта на Институт по нормотворчество (www.ldi.bg)

Становищата на юриспруденцията като източник на римското право. (Рубрика: История на нормотворчеството). 18 с. на сайта на Институт по нормотворчество (www.ldi.bg)

Пекулият и произходът на ограничената отговорност в римското частно право. – В: Юбилеен сборник в чест на акад. Чудомир Големинов. С., 2010, 152-187 .

Съвременният прекарий. – Съвр. право, 2010, № 4, 7-28.

Състезанието за решаване на казуси по римско частно право в Нов български университет (9 май 2010 г.). – (http://e-edu.nbu.bg/course/view.php?id=6102).

Unus testis nulus testis. – Адв. преглед, 2010, № 1, 24- 30.

Административно право и администрация в Древния Рим. – В: Юбилеен сборник на НБУ. С., 2011, 78-120.

Отговорността на exercitor в класическото римското право. – В: Год. ПУ. Юрид. фак., 2011, .... Политика и престъпност – идеи от Древността. – В: Политика и престъпност. (Материали от Петата международна конференция по криминология и наказателно право, Пловдив, 19 юни 2010 г.). Пловдив, 2011, 5-30.

Правно значение на мълчанието в римското право. – Адв. преглед, 2011, № 1, 3-11.

Правното образование в Древния Рим. – В: Правната наука – традиции и актуалност. (Сборник статии от научната конференция по случай петдесетата годишнина на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 30 септември – 1 октомври 2011 г.). Пловдив, 2011, 42-58

Прекарият в преторското право. – В: 100 години от рождението на проф. Михаил Андреев. С., 2011, 277-302.

Състезанието за решаване на казуси по римско частно право в Нов български университет (13 май 2011 г.). – (http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/law/Anons-R4P-13.05.2011%20.pdf).

Администрация и административно право в Древния Рим, в: Юбилеен сборник ”20 години Нов Български университет”, Департамент „Право”, С. 2011 г., с. 78-120;

Императорските конституции като източник на Римското право. – В: De constitutionibus principum Serdicae datis/ Императорски конституции, издадени в Сердика. С., 2012, 19-69.

Сердикийският едикт на император Галерий от 30 април 311 г. – В: De constitutionibus principum Serdicae datis/ Императорски конституции, издадени в Сердика. С., 2012, 201-232.

Leges и iura в следкласическото римско право- в: Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU) 2 (2012)- на сайта на НБУ- http://www.nbu.bg/index.php?l=3265

Римскоправна уредба на някои съвременни административни проблеми-В: Правен преглед, Издание на НБУ, София 2012

Преподаването на правото в Древния Рим и преподаването на римското право в съвременността”-В: Развитие на правото в глобализиращия се свят (Юбилеен сборник по случай 100- годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. Дюн Живко Сталев и 90- годишнината от рождението на проф. Витали Таджер), С. 2013., с.51-85

„Ius publicum”– В: Римско и съвременно публично право (Сборник статии и доклади от Международната научна конференция „Римско и съвременно публично право”- СУ, 21 май 2012 г.), С., 2013.

Римското публично право- аспекти на научното изследване и преподаване – В: Развиите на публичното право- традиции и съвременност (Сборник статии от Международната научна конференция « Развитие на публичното право- традиции и съвременност»- ПУ, 23 май 2012 г.), Пловдив 2913 г.

Система на престъпленията според Collatio legum Mosaicarum et Romanorum-В: Модели за система на престъпления според наказателното право на Рeпублика България (сборник статии и доклади от Петата международната научна-практическа конференция - ПУ, 15-16 юни 2012 г. ), Пловдив 2013 г.

 

Рентабилността на застроените недвижими имоти в Древния Рим- В: Общество и право, 2013, № 3, 90-95.

 

 

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ

 

Произход на емфитевзата в следкласическото римско право., 455 с. - СУ. Юридически факултет. 1997.

 

 

ХАБИЛИТАЦИОННИ ТРУДОВЕ

 

Пекулият в Римското право (обективна и субективна характеристика). С., 2000. 310 с. - ПУ. Юридически факултет. 2001

Precarium. С., 2008. 538 с. - ПУ. Юридически факултет. 2009.