Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Структура / Катедри / Международно право и международни отношения / Проф. д-р Николай Симеонов Натов

   

стая 294, тел. 9308 483, n.natov@law.uni-sofia.bg

 

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я

1. Име - Николай Симеонов Натов

2. Дата на раждане – 14 май 1955 г.

3. Място на раждане – София, България

4. Семейно положение – женен, с един син

5. Образование

а) средно – икономическо

б) висше – юридическо, СУ “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, 1976-1981 г.

6. Научна степен – доктор по право, “СУ Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, 1986 г. (международно частно право – шифър 05.05.14; тема “Договорната отговорност на превозвача при международни въздушни превози”)

7. Научни звания

а) старши асистент – 1987 – 1990 г.

б) главен асистент – 1990 – 1996 г.

в) доцент 1996 – 2004 г.

г) Фулбрайт професор – 2001 г.

д) професор – от 07.07.2004 г.

8. Месторабота – СУ “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, Катедра по международно право и международни отношения

9. Специализации

- Карловия университет, Прага, Чехия – международно въздушно право, 1989 г.

- Университета в Амстердам, Холандия – съвременно американско право, 1989 г.

- Института по въздушно и космическо право при Университета в Кьолн, Германия – международно въздушно и космическо право – 1990 г., 1995 г., 1999 г., 2000 г., 2003 г., 2006 г.

- Лондонския университет, Великобритания – международно търговско право – 1992 г.

- Университета в Кеймбридж, Великобритания – съвременно английско право (1992 г.); право на международните инвестиции (1997 г.)

- Академията по Европейско право, Флоренция, Италия – право на Европейския съюз – 1993 г.

- Хагската академия по международно право, Холандия – международно частно право – лятна сесия 1994 г.; лятна сесия 1998 г.

- Университета в Амстердам, Холандия – право на международните инвестиции – 1995 г.

- Университета в Барселона, Испания – международна закрила на правата на човека (Програма “Темпус”) – 1996 г.

- Университета “Тюлейн”, Ню Орлиънз, Луизиана, САЩ – правен режим на чуждестранните инвестиции в САЩ (Стипендия “Фулбрайт” на американското правителство за научни изследвания и изнасяне на лекции в САЩ) – 2001 г.

- Университета на Сан Франциско, Калифорния, САЩ – съвременно американско право (международноправни аспекти на инвестициите в САЩ) – 2002 г.

- “Жан Моне” център по право на Европейския съюз при Юридическия факултет на Университета по технологии, Дрезден, Германия – право на Европейския съюз – 2003 г., 2004 г., 2005 г., 2006, 2007 г.

- Нидерландски институт за напреднали научни изследвания (NIAS) – Васенаар, Холандия – международно частно право (проблемът за квалификацията) – 2005 г.

10. Лекционни курсове, изнасяни в България

- международно частно право – СУ “Св. Климент Охридски”, ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, Бургаски свободен университет, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” (пред специалност “право” и “международни отношения”, всички форми на обучение)

- правен режим на международните инвестиции – СУ “Св. Климент Охридски”, ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, Бургаски свободен университет (пред специалност “право” и “международни отношения”, всички форми на обучение); Магистърски програми “Европейски отношения” и “Международна сигурност” в СУ “Св. Климент Охридски”.

- право на международния транспорт – СУ”Св. Климент Охридски” (пред специалност “право” и “международни отношения”, всички форми на обучение)

- международноправна закрила на интелектуалната собственост – ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, Бургаски свободен университет, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” (пред специалност “право”, всички форми на обучение); Магистърски програми “Европейски отношения”, “Международна сигурност” , “Международни отношения и многостранна дипломация” в СУ “Св. Климент Охридски”.

- право на Европейския съюз – Бургаски свободен университет (пред специалностите “право” и “публична администрация”, всички форми на обучение). Пред слушатели от Министерство на външните работи.

11. Лекционни курсове, изнасяни в чужбина

- правен режим на международните инвестиции в Централна и Източна Европа,

изнесени в:

1) Университета “Тюлейн”, Юридически факултет, Ню Орлиънз, Луизиана, САЩ – 2001 г.;

2) Университета на Сан Франциско, Юридически факултет, Сан Франциско, Калифорния, САЩ – 2002 г.

- международни инвестиции (Източна и Югоизточна Европа)

изнесени в:

1) Университета по технологии, Юридически факултет, Дрезден, Германия – 2003 г.; 2004 г.; 2005 г.; 2006, 2007 г.

3) Университета “Тюлейн”, Юридически факултет, Ню Орлиънз, Луизиана, САЩ – летен семестър, организиран в Родос, Гърция, 2007 г.

12. Правна практика

- от 1993 г. – адвокат в Софийска адвокатска колегия

- от 1995 г. – арбитър по международни и вътрешни граждански и търговски дела в Арбитражния съд на Българска Търговско-промишлена Палата, София

- от 2002 г. – арбитър и помирител от квотата на Република България в Международния център за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID) към Световната банка, Вашингтон, САЩ.

- от 1993 г. консултант по различни проекти на чуждестранни инвеститори в България.

- от 2006 г. консултант на Нотариална камара на Република България и на Съюза на юрисконсултите на Република България по въпроси на международното частно право и прилагането на новия Кодекс на МЧП .

13. По-важни публикации:

а) книги

- “Международно частно право. Специална част”, първо издание (СИБИ), София, 1994 г.; второ издание (Софи Р), София, 1996 г.

- “Право на чуждестранните инвестиции”, първо издание (СИЕЛА), София, 1997 г.

- “Foreign Investments in Bulgaria”, by Kluwer Law International, The Hague, London, Boston, 2000.

- “Коментар на Кодекса на международното частно право”, Книга първа, Член 1- 47, (СИЕЛА), София, 2006 г.

б) студии

- “Конституцията и правната уредба на международните търговски отношения в Република България”, в сб. “Конституцията от 1991 г. и участието на България в международните договори”, София, 1993 г.

- “Международните инвестиции (Практическо и правно изследване)”, в Юридически сборник, БСУ, Том ІІІ, Бургас,1995 г.

- “Заобикаляне на закона в международното частно право”, Трудове по международно право, Том V, София, 2000 г.

- “Международноправна уредба на инвестициите в САЩ”, Трудове по международно право, Том VІ, София, 2003 г.

в) статии

- “Автономията на волята според Закона за гражданското въздухоплаване”, Юридически преглед, 1987 г.

- “Legal Aspects of Use of Carrier Rockets in Space Activities”, in Proceedings of the 34th Colloquium on the Law of Outer Space, AIAA, 1992

- “Право на собственост на чужденци върху недвижими имоти в България”, в Собственост и право, дайджест, 1996 г.

- “Търновската Конституция и режимът на капитулациите”, в Съвременно право, кн.4/1999 г.

- “Някои тенденции в правната уредба на договорната отговорност на превозвача при международните морски и въздушни превози”, в сб. на Научно-практическа конференция Съвременни правни проблеми в международния морски превоз на товари, Бургас, 2000 г.

- “Правото на собственост на чужденците в Република България” , в Юбилеен сборник за 10-годишнината на Конституцията на Република България, София, 2001 г.

- “Protection of the Environment in Bulgaria”, in Environmental Protection in New Century, Tulane University, Law School, New Orleans, LA, USA, 2001

- “Приложимо право към договори с международен елемент” (Част Трета от ЗЗД), в АПИС-ВРЕМЕ, дигитален формат, 2003 г.

- “Приложим закон към менителницата, записа на заповед и чека” (Глава тридесет и трета от Търговския закон), в АПИС-ВРЕМЕ, дигитален формат, 2003 г.

- “Разрешителен режим за работа на чужденци в България”, в АПИС-ВРЕМЕ, дигитален формат, 2003 г.

- “Нова уредба на международните осиновявания”, в АПИС-ВРЕМЕ, дигитален формат, 2003 г.

- “Новата Конвенция за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз – Монреал, 28 май 1999 г.” в Търговско право, кн.2 и кн.3, 2004 г.

- “The Accession Treaty and the Participation of New Member States of the European Union in International Trade Agreements”, Jean Monnet Center of the Law of the European Union, University of Technologies, Faculty of Law, Dresden, Germany, 2004.

- “Кодекс на международното частно право – представяне”, в АПИС-ВРЕМЕ, дигитален формат, август 2005 г.

- “Особени повелителни норми според Кодекса на международното частно право”, в АПИС-ВРЕМЕ, дигитален формат, септември 2005 г.

- “Принципът на най-тясната връзка – основен принцип на Кодекса на международното частно право”, в АПИС-ВРЕМЕ, дигитален формат, септември 2005 г.

в) сборници с нормативни актове

- Сборник източници на международното частно право, Том І, Вътрешноправни източници, (СИЕЛА), София, 2005 г.

- Сборник източници на международното частно право, Том ІІ, Международноправни източници, (СИЕЛА), София, 2006 г.

- Сборник източници на международното частно право, Том ІІІ, Европейски актове, (СИЕЛА), София, 2007 г.

- Установяване съдържанието на чуждестранното право, в Нотариален бюлетин, № 3, 2006 г.

- Конвенцията за приложимото право към договорните задължения, Рим, 1980 г., в Нотариален преглед, бр.1-2, 2007 г.

г) лекционни курсове

- “International Investments in Central and Eastern Europe”, School of Law, University of San Francisco, CA, USA, 2002

14. Други професионални ангажименти

От 1998 г. досега – Национален координатор на Програмата Кеймбридж-София за дистанционно обучение по съвременно английско право и право на Европейския съюз на български студенти по право и практикуващи юристи, осъществявано от преподаватели на Университета в Кеймбридж, Великобритания, в сътрудничество със СУ “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет.

15. Членство в научни и професионални организации

- Съюза на юристите в България

- Българската Асоциация по международно право

- Асоциацията по международно право (International Law Association – ILA), Лондон, Великобритания

- Асоциацията на българските специализанти във Великобритания

- Асоциацията на българските Фулбрайтови стипендианти в САЩ

- Софийска адвокатска колегия

16. Езикова подготовка

- английски, руски и полски – писмено и говоримо

- френски – пасивно

- немски – с помощта на речник

17. Компютърна грамотност

- WORD

- Internet

18. Хоби

- литература, история, география, спорт, театър, кино

19. Адрес

ул. “Габър” № 6-10, ап. 22

1309 София

България

телефони: сл. 9308 484; дом. 832 14 54; моб. тел. 0888 315 926

email: nnatov@yahoo.com или niksina@abv.bg

София, септември, 2007 г.