Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Структура / Катедри / Гражданскоправни науки / Ас. д-р Георги Валентинов Георгиев

   

стая 298, тел.9308287. gvalentino@uni-sofia.bg

ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ (роден на 26.05.1986 г.), асистент, Катедра по гражданскоправни науки, постъпил 2016.

 

Завършва Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ в гр. Стара Загора през 2005 година и ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“ през 2010 г. Преминал курсове по английско облигационно право в Университета в Кеймбридж през 2007 г. и английско търговско право в London School of Economics and Political Science през 2010 г. Завършва магистърска програма по международно и сравнително търговско право в ЮФ на King’s College London през 2012 г. Хоноруван асистент в ЮФ от 2015 година, щатен асистент по търговско право от 2016 година. От 2016 г. е член на работна група по несъстоятелност към City University, London и Cross-Border Corporate Insolvency & Commercial Law (CI&CL) Group, London, в рамките на която се извършва международно изследване по въпросите на несъстоятелността в над 30 държави по света: http://www.ciclresearch.com/about-the-project/

Гост - изследовател в Центъра по търговско право в Harris Manchester College, University of Oxford през 2017 г.

Адвокат в Софийска колегия (от 2013 г.)

Области на основните научни интереси: търговско право, облигационно право, гражданско право, право на капиталовите пазари

 

БИБЛИОГРАФИЯ

СТУДИИ И СТАТИИ

  1. „Относно продажбата на акции, притежавани от дружество с ограничена

отговорност, без решение на общото събрание по чл. 137, ал. 1, т. 6 ТЗ”,

сп. „Търговско право”, бр.4/2010 г., с. 87- 97

  1. Автор на анализ на българското законодателство в международно

сравнителноправно изследване на тема „Задължения и отговорност на членовете на съветите на акционерни дружества в ЕС“, авторски колектив от London School of Economics and Political Science, United Kingdom в състав Carsten Gerner – Beuerle, Philipp Paech and Edmund Philipp Schuster, издание на LSE Enterprise, (2013 г.), с. 69-100 от приложение „А“ към изследването.

  1. Съавтор с Александър Кацарски на изследване на арбитражното производство

по българското право в “Международен справочник по сравнително право: Международен арбитраж”, десето издание, 2013 г., публикуван от the Global Legal Group, London, United Kingdom, с. 146 – 156.

  1. „Сравнителноправен поглед върху доктрината за „пробиване на корпоративния

воал“ и други концепции за ангажиране на отговорност на трети лица за задължения на търговски дружества“, сп. „Търговско право“, бр. 2/2014 г., с. 41 – 62

  1. „Допустимо ли е спирането на вписването в търговския регистър на пристъпване

към изпълнение върху заложени с особен залог търговско предприятие или дружествен дял от търговско дружество?“, сп. „Търговско право“, бр. 3/2015 г., с. 25 – 44

  1. „Действителни ли са предвидените в договора за възлагане на управлението

ограничения за извършване на конкурентна дейност след прекратяването му?“, сп. „Търговско право“, бр. 4/2016 г., с. 51 – 68.

  1. „Историческо развитие на залога на търговско предприятие“, сп. „Търговско

право“, бр. 4/2017 г., с. 51 – 72

  1. Съавтор на книга “Executory Contracts in Insolvency Law”, авторски колектив,

редактори Jason Chuah and Eugenio Vaccari, City University, London, издателство Edward Elgar Publishing, United Kingdom;