Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Магистърски програми / Юридически факултет / Право / Обща информация

   

В Юридическия факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски” се изучават 2 специалности: право и международни отношения. В специалността право се подготвят юристи-специалисти за нуждите на съдебната система /съд,прокуратура,следствие/, адвокатурата, международния арбитраж, за нуждите на дипломатическата служба, международните организации, за нуждите на правното осигуряване на търговски предприятия, фирми, банки и др.

Специалността право е широкопрофилна университетска специалност. Завършилите тази специалност придобиват универсална квалификация юрист и им се признава университетска степен „магистър по право”.

Обучението по специалността право е с продължителност 5 години за студенти редовно обучение и 6 години за студенти задочно обучение. Всички студенти се обучават по единен учебен план, като получават знания по фундаментални правни дисциплини и икономическа подготовка. Тази подготовка формира универсалната квалификация „юрист”. Тя се получава въз основа на 3 държавни изпита и теоретико-практически изпит пред Министерство на правосъдието. С успешното полагане на теоретико-практически изпит се получава правоспособност за работа в различните държавни и недържавни институции.

Завършилите Юридически факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски” юристи имат право да заемат всяка длъжност, за която се изисква само висше или висше юридическо образование.

По време на курса на обучение в семинарните занятия по всяка дисциплина, съобразно учебната програма, се осъществява практическа подготовка, която се осъществява през време на учебните практики, които са:

ІІ курс - в общините, НС, ВАС

ІV курс - в съдебната система /гражданско и наказателно право/

V курс - в съдебната система /граждански и наказателен процес/

След завършване на образованието следва едногодишен стаж,организиран и ръководен от Министерство на правосъдието - в съдебната система.

Придобиването на квалификация „юрист” и степента „магистър по право” става след успешно положени държавни изпити по:

- публичноправни науки-административно право, конституционно право, финансово право, данъчно право, административен процес, данъчен процес

- наказателноправни науки-наказателно право /обща част/, наказателно право /особена част/, наказателен процес

- гражданскоправни науки-гражданско право, облигационно право, семейно и наследствено право, търговско право, вещно право, трудово право и др.

Държавните изпити са писмени и устни и се провеждат на две сесии-есента и пролетта на календарната година.

Съобразно Закона за висшето образование студентите от Юридически факултет могат да изучават едновременно и двете специалности-право и международни отношения. Условието за това е завършването на втори курс на съответната специалност и необходим, определян от Факултетния съвет, успех. Всяка година Факултетният съвет определя бройката на студентите, които могат да изучават и двете специалности.