Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Сибила Божидар Игнатова, Юридически факултет

Нова конферентна зала, Ректорат

Защита на докторска дисертация на Сибила Божидар Игнатова, редовен докторант по професионално направление 3.6 Право /Конституционно право/ за присъждане на образователната и научна степен "доктор"

Председател на научното жури:проф. д-р М.Карагьозова-Финкова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: