Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Юридически факултет / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.6 Право (Административно право и адмиистративен процес), обявен в ДВ, бр. 92 от 18.11.2022г.