Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Фондация „Подкрепа за образование” предоставя годишни стипендии на 10 студента, в размер на 2000 лв. всяка

   

28.08.2015

Фондация „Подкрепа за образование” предоставя годишни стипендии на 10 студента, в размер на 2000 лв. всяка

 

Право на кандидатстване имат младежи, ненавършили 26 години, които са сираци или полусираци (без родители или само с един родител) и са студенти редовна форма на обучение през учебната 2015-2016 г. по държавна поръчка във висше учебно заведение в Република България.

 

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

- среден успех, не по-нисък от добър (4,00);

- да не са регистрирани като еднолични търговци и да не притежават дялове и акции от капитала на търговско дружество;

- да не притежават недвижима собственост (жилище, имоти, ниви, гори и др. под. или идеални части от такива), която може да бъде източник на доходи чрез отдаването й под наем/аренда, с изключение на такава, която се ползва от кандидата за лично жилище, както и за жилище, в което живее човек с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто или тежко болен член на семейството или настойник;

- да имат доказан с документи месечен доход под 380 лв. на член от семейството.

 

Срокът за подаване на документите е до 15-ти септември 2015 год.

 

Документи се подават на адрес:

Фондация „Подкрепа за образование“

Район „Слатина“, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Голаш“, №12, гр. София 1111

или сканирани на eлектронен адрес: office@sefbg.com.

 

След проверка на документите Фондация „Подкрепа за образование” ще покани класираните кандидати на среща с дарителите за окончателното определяне на стипендиантите. Фондацията ще покрие транспортните разходи на поканените младежи, живеещи извън София, в рамките на страната за придвижването им до офиса на организацията.

До 15 октомври 2015 г. Фондация „Подкрепа за образование“ ще обяви списък с одобрените стипендианти и ще подпише договор с всеки от тях.

 

Повече информация за стипендиите, както и списъка с необходимите документи за кандидатстване може да бъде получена от сайта на Фондацията в секция „Стипендии”: http://www.sefbg.com/ или на тел. + 359 2 983 61 88.

 

Фондация „Подкрепа за образование” е юридическо лице с нестопанска цел, учредена съгласно изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Дейността на Фондацията е насочена към младежи, напуснали социални институции за деца, лишени от родителска грижа, и младежи от семейства в неравностойно положение и цели:

- материално подпомагане и консултантско съдействие на тези младежи за завършване на висше образование;

- подкрепа и консултиране на младежите за записване на специалност във висше учебно заведение, в съответствие с интересите и уменията им с оглед на бъдещата им професионална реализация;

- съдействие за професионалната им реализация по време и след завършване на висшето им образование;

- сътрудничество с отговорните държавни и общински институции за осигуряване на възможности за подпомагане на младежите по време и след завършване на висшето им образование.

 

За контакти:

Юлия Христова – Пешева

ПР специалист

Фондация „Подкрепа за образование”

Тел. 0895 459 406

Имейл: office@sefbg.com