Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Фондация „Атанас Буров”: Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов" за академичната 2015/ 2016 г.

   

16.10.2015

 

AtanasBurov

Фондация „Атанас Буров”

Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
за академичната 2015/ 2016 г.

 

Стипендията е в размер на 300 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.
Право на участие имат студенти, които се обучават
- редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България;
- имат завършен най-малко ІІІ курс;
- успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00).

 

До 20 ноември 2015 г. кандидатите представят:
1. Информационна карта може да бъде изтеглена от сайта на фондацията www.atanasburov.org, секция „Конкурси” , „Конкурс за стипендия „Дамян Балабанов“)
2. Уверение за записан зимен семестър на учебната 2015/2016г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка;
3. Есе на тема "Какво представляват „стрес – тестоветете“ на банковата система и как влияят на доверието в нея?"в размер до 4 страници (1800 знака на страница).

 

Забележка:
Ползването или позоваването на чуждо мнение, знание, анализ или компетенция без ползването на адекватна референция към източника е сериозно нарушение на авторските права. Всички кандидати, за които бъде установено, че са ползвали неавторски материал в техните есета, без съответните референции, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.
Есета, изпратени след установения срок или неотговарящи на изискванията, няма да бъдат проверявани.

 

Документите и есето ( на хартиен и електронен носител ) се изпращат по пощата на адрес: София 1000 , ул. „Фритьоф Нансен” № 9, ОББ, за фондация “Атанас Буров”, за конкурса за стипендия “Дамян Балабанов”.
Документи, изпратени по електронна поща, няма да бъдат приемани.
Краен срок за получаване на документите – 17.00 ч. на 20 ноември 2015 г.

Критериите за оценка на есето:
- идентифициране, пълнота на въвеждане и коментиране на ключовите проблеми – 20 точки;
- самостоятелност на изложението- 20 точки;
- убедителност на изложението – 20 точки;
- оригиналност на стила и подхода- 10 точки;
- виждане на развитието на коментираната проблематика- 10 точки.

 

В периода 1 -10 декември 2015 г. с кандидатите, чиято оценка на есето е най-малко 50 точки, ще се проведе събеседване в София.
За дата, часа и мястото на събеседването кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща.
На събеседването ще бъдат оценявани умението за защита на основните авторски тези в есето; самостоятелното и аналитично мислене; плановете за професионална реализация след завършване на образование и преминатите практически стажове.
Общият резултат на кандидатите ще се изчислява като сума от броя на точките от есето и от събеседването.

 

Одобреният за стипендия кандидат ще бъде обявен в www.atanasburov.org, секция “Конкурси” след 20 декември 2015.
За информация на телефон 02-811 3633; 02-811 3634 или на fnburov@ubb.bg