Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / БНБ обявява конкурс за две стипендии по 500 лв. месечно за магистранти и една стипендия от 700 лв. месечно за докторанти

   

26.10.2015

 

Българската народна банка обявява конкурс за стипендианти за 2016 година

• Две стипендии по 500 лв. месечно за студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "магистър".

• Една стипендия от 700 лв. месечно за докторанти.

Стипендиите се изплащат за период от 9 месеца.

Изисквания към кандидатите:

1. Да са български граждани;

2. Към датата на кандидатстването за стипендия да са докторанти в редовна форма на обучение или студенти, обучаващи се в редовна форма за придобиване на ОКС „магистър” в акредитирани висши училища в страната или чужбина, с подходящи за БНБ специалности;

3. Студентите, обучаващи се в степен магистър:

след придобита степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър", да имат среден семестриален успех най-малко много добър (5.00) и среден успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа най-малко много добър (5.00);
без придобита степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър", да имат завършени поне шест семестъра и среден успех от следването си към момента на кандидатстване най-малко много добър (5.00);

4. Да не са служители на БНБ;

5. Да не са роднини по права линия, съпрузи, роднини по съребрена линия до четвърта степен или роднини по сватовство до втора степен с членове на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ или с членове на Управителния съвет на БНБ.

6. Лице, което е било стипендиант на БНБ, няма право да кандидатства отново за стипендия на БНБ, освен ако е получавало стипендия на БНБ за студент редовно обучение, обучаващ се за придобиване на образователно – квалификационна степен „магистър“ и кандидатства за стипендия като обучаващ се за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Мотивационно писмо;

2. Автобиография, в която да се акцентира на научната активност на кандидата - публикувани статии, участие в конференции и семинари, подготвени и представени научни реферати и др.;

3. За студентите-магистри - документи от университетската администрация за записан семестър за ОКС „магистър” за текущата година и:

диплома за завършена степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър"за студентите-магистри с придобита степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър"; или
документ за завършени шест семестъра и за успех от следването до момента (уверение, академична справка) за студентите-магистри без придобита степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър";

4. За докторантите - заповед за зачисляване в докторантура;

Кандидатите от университети в чужбина могат да намерят допълнителна информация на интернет страницата на БНБ www.bnb.bg.

5. Декларация по образец;

6. Есе в обем до 5 стандартни страници на български или на английски език по следните теми:

• За студентите – магистри: Фактори за динамиката на безработицата в България след 2009 г.

• За докторантите: Философия на отрицателните лихви на централните банки.
Подаване на документите:

 

Документите на кандидатите се подават в периода от 1 до 30 ноември 2015 г.:

• На гише „Информация” в паричния салон на БНБ – София, от 08:30 до 15:45 ч. в работни дни.

• С препоръчано писмо на адрес:

Българска народна банка,

пл. "Княз Александър І" № 1

София – 1000

гише ”Информация”

за дирекция "Управление на човешките ресурси"

относно: "Конкурса за стипендианти на БНБ".


• На e-mail: scholarship@bnbank.org, като приложените документи за участие трябва да бъдат във формат .pdf.

 

В работни дни информация за конкурса може да бъде получена на тел. 02 / 9145 2723 от секретаря на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ.

 

Предоставените от Вас доброволно лични данни и документи са защитени в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Те се събират, обработват и съхраняват за нуждите на БНБ съгласно предписанията на Закона за защита на личните данни. Българската народна банка е администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния управител.Трети лица могат да получат достъп до личните Ви данни само по реда и при условията на закона. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на личните данни.