Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Нова изборна дисциплина "Финансово управление и контрол на средствата от ЕС" в партньорство с Юридическия факултет

   

25.02.2016

Финансово управление и контрол на средствата от ЕС

 

Занятията ще започнат на 12 март 2016г., от 10:00 ч. до 13:00 в аудитория 224 (зала Америка за България) в Ректората

 

Програма на курса (pdf)

 

Учебната дисциплина “Финансово управление и контрол на средствата от ЕС“ на Стопанския факултет на Софийски Университет „Свети Климент Охридски“ е съвместен проект между Стопанския и Юридическия факултети на Университета.

Политиката на сближаване на Европейския съюз e повече от трансфер на европейски средства или инструмент за преразпределение. През настоящия програмен период (2014-2020) тя е важен инструмент за координиране на общите европейски цели и на действията за реализирането им в държавите членки с участието на партньори от всички нива на управление. Настоящата политика на сближаване на ЕС е инвестиционна политика в средносрочен и дългосрочен план.

 

Подобряването на конкурентоспособността на българската икономика, регионалното развитие и ускоряването на процеса по сближаване зависят от ефективното използване на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) като основен източник на средства за публични инвестиции. Постигането на общите европейски цели и въвеждането на тези цели от кохезионните държави членки с участието на партньорите на всички управленски равнища, изисква координация между националните и европейските политики, между всички заинтересовани страни на европейско и национално равнище.

 

Необходими са прозрачни публични финанси и ясна визия за цялостното развитие на държавата. Строгата бюджетна дисциплина трябва да бъде спазвана безусловно от конституционните играчи, участващи във финансовата система на всяка държава членка. Споделеното управление (чл. 4 от Договора за функциониране на ЕС – ДФЕС; финансовият регламент и регламентите на ЕСИФ) предполага координация на управлението на средствата от фондовете на ЕС между всички отговорни институции, укрепване на административния капацитет и добро управление.

 

Общите европейски цели са представени в стратегия „Европа 2020“. Координацията между отделните европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на европейско равнище се постига чрез възприемането на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година[1]. Регламентът отразява „Европа 2020“ чрез 11 тематични цели, които следва да бъдат реализирани чрез фондовете. Координацията на национално ниво на общите европейски и национални цели следва да бъде постигната от отделните членки посредством споразумението за партньорство и индивидуалните програми. Програмите на кохезионната политика трябва да дефинират ясни цели и резултати и да включват всички партньори на всички равнища в координационния процес. Разчита се на засилено използване на финансовия инженеринг и на експертизата на финансовите и кредитните институции. Същевременно правната и институционална рамка за управлението и контрола на ЕСИФ трябва да бъде изградена в съответствие с конституционната уредба и традиции на всяка държава членка. Изброените предизвикателства следва да бъдат отразени по подходящ начин в националните правни системи.

 

В България координацията в областта на управлението и контрола на публичните отношения, възникващи в системата на публичните средства от ЕСИФ, бе постигната чрез приемането на специален закон за управление на средствата от ЕСИФ (ДВ, бр.101/22.12.2015г.), регулиращ управлението на средствата от ЕСИФ в България.

 

В рамките на лекционния курс се придобиват знания, свързани с функционирането на системата на публичните средства от фондовете на ЕС като една от системите на финансовата система на Република България. Предходното обосновава необходимостта от представяне на обществените отношения, възникващи, развиващи се и погасяващи се в системата, в два аспекта: (1) като съвкупност от финансови правни отношения по управление и контрол; (2) като сбор от държавни органи, които осъществяват финансова дейност. Целта е да се получат теоретически и практически познания.

 

Логика на курса:

  • Обща постановка на въпроса: правни основи и източници на обществените отношения възникващи, развиващи се и погасяващи се в системата на управление и контрол на публичните средства от ЕСИФ и кореспондиращото национално съфинансиране.
  • Бюджет и политики на ЕС, вкл. обща селскостопанска политика и директни плащания.
  • Основни стратегически и програмни документи на Република България и ЕС в областта на политиката на сближаване и общата селскостопанска политика; обща характеристика на финансовите правни отношения възникващи, развиващи се и погасяващи се в системата.
  • Субекти на финансовите правни отношения в системата на публичните средства от ЕСИФ и кореспондиращото национално съфинансиране: управляващи органи, Сертифициращ орган, Одитен орган, Сметна палата, Европейска сметна палата, Министерски съвет, Агенция за държавна финансова инспекция, Министерство на вътрешните работи (АФКОС), Разплащателна агенция, Министерство на земеделието и храните; бенефициери; други.
  • Финансови правни отношения при управлението и контрола на публичните средства от ЕСИФ в хода на проектния цикъл, обществени поръчки, нередности, финансови корекции.
  • Роля на финансовите и кредитните институции при управлението на средствата от ЕС и кореспондиращото национално съфинансиране - финансови инструменти; фонд на фондовете; фонд за стратегически инвестиции.

 

[1] … за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.