Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Стопанско управление / Магистърски програми за специалисти / Управленски информационни системи

   

 

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна

 

Настоящата магистърска програма от професионално направление 3.7. Администрация и управление е предназначена за кандидати с базово образование бакалавър по специалности икономика или стопанско управление и обхваща:

 

  • Модул с основни специализиращи дисциплини – през 1-ти и 2-ри семестър
  • Финален модул разработване и защита на преддипломен проект и на магистърска теза по специалността: 3-ти семестър

 

Целта на програмата е да създаде висококвалифицирани специалисти, които да владеят съвременните методи и средства на информационните технологии. Образователната цел на тази магистърска програма е да подготви студентите да развият и задълбочат знанията си в областта на информационните технологии и бизнес информационните решения, да получат практически опит при използване на информационните технологии за решаване на бизнес задачи, да могат да описват и да създават методи, техники и подходи и да използват софтуерни средства в процеса на проектиране, изграждане, внедряване и поддържане на бизнес информационни системи.

 

Завършилите специалността са в състояние да се реализират на ключови позиции в управлението на предприятия, професионални формирования, неправителствени и правителствени институции в сферата на управление на бизнес процеси и информационни системи, научноизследователските учебни центрове, експерти в държавни институции, консултанти, технологични специалисти в ИТ фирми, експерти, изследователи, докторанти, преподаватели и др.

 

Магистърската програма осигурява възможности на студентите да разширят и да задълбочат познанията си по специален предмет на управление на бизнеса – общо за технологичната индустрия или в сферата на управленските информационни системи, както и да формират и развиват специфични управленски умения за успешна реализация в информационните технологии като цяло.

 

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен по Икономика, Стопанско управление и свързаните с тях или изучавани минимум 8 (осем) от дисциплините в посочения списък с хорариум не по-малък от 80% от изисквания.

За прием в програмата кандидатите се явяват на писмен тест, устно събеседване и компютърен тест по информационни технологии за допускане до участие в класирането. Балът се образува от средния успех от дипломата, успехът от държавния изпит (защита на дипломна работа) и оценките от писмения изпит и събеседването.

 

Учебен план: за уч. 2014-2015 г. (pdf)

 

 

Архив:

Учебен план: уч. 2012-13 г. (pdf)

Учебен план: уч. 2011-12 г. (pdf)