Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Фасилити мениджмънт" / Дипломанти от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ успешно защитиха магистърски тези

   

04.03.2022

 

На 23 февруари 2022 г. дипломантите от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ на Стопанския факултет завършиха успешно обучението си със защити на дипломни работи пред държавна изпитна комисия в онлайн платформата Teams.

защити

Успешно-защитилите дипломанти от катедрата са от магистърските програми „Дигитален мениджмънт в туризма“, „Енергийни пазари и услуги“ и „Фасилити мениджмънт“:

 

Християна Десподовa с тема „Съвременен мениджмънт на хотелски комплекс в дигитална среда на примера на балнеохотел „Mакси парк” – Велинград“ и научен ръководител д-р Борис Гълъбов

Антония Новакова с тема „Възможности за финансиране и реализация на средни и големи ВЕИ инсталации от страна на местните власти“ и научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев

Боряна Малевска с тема „Оптимизация на управленски процеси в ДП РАО чрез внедряване на Интегрирана система за управление” и научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев

Виолета Амзина с тема „Приложение на проект за „Обслужване на едно гише“ в България“ и научен ръководител гл. ас. д-р Мария Трифонова

Гено Христов с тема „Ефекти от функционирането на схемата на Европейския съюз за търговия с емисии“ и научен ръководител д-р инж. Ивайло Найденов

Ирина Тагаринска-Илчева с тема „Оценка на участието на заинтересованите страни в изработването на териториалните планове за справедлив преход“ и научен ръководител гл. ас. д-р Мария Трифонова

Калоян Косоров с тема „Инструменти за управление на енергийните разходи на енергоинтензивен потребител в условия на повишаващи се цени“ и научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев

Константин Попов с тема „Прединвестиционно проучване и икономически модел за изграждане на наземна фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност до 7MWp“ и научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев

Мартин Дурчев с тема „Изготвяне на финансов модел за работа на фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди на промишлен консуматор и за нуждите на свободния пазар - варианти и сравнения, препоръки“ и научен ръководител ас. Васил Караиванов

Нина Петрова с тема „Възможности за намаляване на въглеродните емисиите на ТЕЦ Варна и оценка на икономическата целесъобразност“ и научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев

Валентин Пепелджийски с тема „Енергийна ефективност в жилищата – социални и икономически зависимости“ и научен ръководител гл. ас. д-р Петър Ташев

Ивайло Бонев с тема „Прилагане на фасилити мениджмънт практики в изпълнение на проект по рехабилитация на езеро за оборотни цикли вода на Металургичен комбинат „Стомана индъстри АД“, гр. Перник“ и научен ръководител гл. ас. д-р Петър Ташев

Явор Стоев с тема „Предизвикателствата пред пропърти мениджмънта в първите години на експлоатация на жилищен комплекс от затворен тип“ и научен ръководител гл. ас. д-р Петър Ташев