Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Стопански факултет / Стопанско управление (английска програма) / Стопанско управление (немска програма)

   

facebook.com/nemska gplus.to/nemska

 

Академичен отговорник за специалността:
гл.ас. д-р Божидар Недев, bozhidar.nedev@feb.uni-sofia.bg, кабинет 503

 

Учебен план на спец. Стопанско управление (немска програма) в сила от учебната 2019/2020 г.

Учебен план на спец. Стопанско управление (немска програма) за студентите, приети между учебната 2013/2014 г. и учебната 2018/2019 година

 

 

Специалност „Стопанско управление (немска програма)“ има за ЦЕЛ да подготвя висококвалифицирани специалисти със солидна фундаментална подготовка за нуждите на стопанската практика. Целта на програмата е да запознае студентите с основите на управлението и икономиката, с постиженията на класическата и съвременната управленска и икономическа наука и практика; да създаде у тях способността за ефективно учене и пренаучаване; да насочи мисълта на обучаемите към търсене, открояване и намиране на начини за разрешаване на проблеми; да възпита „вкус” към самоусъвършенстване в избраното професионално направление.

Програмата приема високи международни стандарти. Част от курсовете са разработени в сътрудничество с колеги от немски университети. Много от дисциплините се водят на немски език, включително от гост-преподаватели.

Завършилите с квалификация „БАКАЛАВЪР ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ” могат успешно да работят в бизнес организации, държавни институции на местно равнище, държавната администрация, в организации с нестопанска цел, във финансови институции, като преподаватели в средните училища с икономически и/или управленски профил и др. Те биха могли да продължат образованието си в Магистърски програми у нас и в чужбина.

 

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО БАКАЛАВЪРЪТ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ:

  • ЩЕ ПОЗНАВА основните постижения на управленската и икономическата теория и практика, стратегическото планиране, управлението на персонала, организационните теории, икономическата макро- и микро- теория, стопанската история, обществените и корпоративните финанси, счетоводството, основите на правото, икономическата статистика, икономическата математика, информатиката, бизнес комуникациите и връзките с обществеността.
  • ЩЕ УМЕЕ да използва получените знания при управлението на организации от различни сфери на обществения живот; да анализира състоянието на организациите, браншовете и околната им среда; да осъществява интервенции в социокултурния слой на организацията;
  • ЩЕ МОЖЕ бързо да се адаптира към конкретни работни места, изискващи описаната по-горе подготовка, както и да ползва разнообразни източници на информация и самостоятелно да работи с тях.
  • ЩЕ БЪДЕ В СЪСТОЯНИЕ САМОСТОЯТЕЛНО ДА НАДГРАЖДА И РАЗВИВА базовите знания и умения, получени в Стопанския факултет.

 

Бакалавърската специалност „Стопанско управление (немска програма)“ приема високи международни стандарти. Част от курсовете са разработени в сътрудничество с колеги от немски университети. Много от дисциплините се водят на немски език, включително от гост-преподаватели.

Стопанският факултет има сключени двустранни споразумения с Лайпцигския университет и Университета по приложни науки във Вормс за взаимно признаване на резултатите от обучението. Тези споразумения дават възможност на българските студенти от немската програма по Стопанско управление да получат немска бакалавърска диплома в минимален срок, възползвайки се от възможностите за финансиране на обучението в Германия по програма Еразъм.

 

 

Обучението в немската програма по Стопанско управление се осъщестява в сътрудничество с Френско-германския център за приложни изледвания по икономика и управление към СУ "Св. Климент Охридски".

 

 

За повече информация относно немската програма в Стопанския факултет се обръщайте към:

гл. ас. д-р Божидар Недев

г-жа Алида Ризова

 

-= Deutsch =-

 

Partnerschaft der Universität zu Köln
mit der St. Kliment Ohridski-Universität Sofia

Am 31. Januar 1985 unterzeichneten der Prorektor der Universität Sofia und der Rektor der Universität zu Köln, Prof. Dr. Gernot Gutmann, den Partnerschaftsvertrag, in dem der Austausch von Wissenschaftlern und wissenschaftlichen Nachwuchskräften festgelegt ist. Hiermit wurden bereits seit 1964 bestehende wissenschaftliche Beziehungen zwischen dem Institut für Slavistik der Universität zu Köln und der Fakultät für slavische Philologie der Universität Sofia vertieft und auf andere Fächer ausgedehnt.

 

Entsprechend dem Abkommen sind im Rahmen jeweils verfügbarer Mittel vorgesehen:

 

Gastvorträge und Vortragszyklen von Professoren,
gemeinsame Symposia und Besuche wissenschaftlicher Institutionen,
mehrwöchige Forschungsaufenthalte von Professoren und Studenten, Sprachkurse, Ausstellungen.

Die wissenschaftliche Koordination liegt an der Universität zu Köln in Händen des vom Senat beauftragten Professors, an der Universität Sofia in Händen des Rektors oder eines vom ihm beauftragten Mitglieds des Akademischen Rates.

 

Senatsbeauftragte Professoren:

1985 - 1992 Prof. Dr. Wolfgang Kasack
1992 - 2001 Prof. Dr. Gernot Gutmann
2001 - 2011 Prof. Dr. Horst M. Schellhaaß
2011 - Prof. Dr. Dr.h.c. Andreas Speer

 

(кратък адрес на тази страница: bit.ly/nemska)