Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Стопански факултет / Счетоводство, финанси и дигитални приложения с обучение на английски език - Accounting, Finance and Digital Applications

   

 

vignette-CFA-University-affiliation-program(1)

Специалността „Счетоводство, финанси и дигитални приложения с обучение на английски език"/Accounting, Finance and Digital Applications/ е част от програмата за сътрудничество със CFA Institute. На интернет-страницата на най-реномираната и влиятелна в световен план международна организация в областта на финансово-инвестиционния анализ за първи път България е представена като партньор в лицето на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предимствата за студентите, записани в специалността „Счетоводство, финанси и дигитални приложения с обучение на английски език", включват и седем стипендиантски места за безплатно явяване на изпит за придобиване на първо ниво на сертификата CFA на годишна база. Участието на специалността в програмата за сътрудничество със CFA Institute е гарант за качество и актуалност на преподавания учебен материал. Сътрудничеството предполага ежегоден мониторинг на преподаваните теми според новостите в проблематиките, включени в изпитите за придобиване на сертификат за финансов анализатор (Certificate of Financial AnalystCFA).

Специалност “Счетоводство, финанси и дигитални приложения с обучение на английски език” предлага международно признат сертификат: Certificate in Finance, Accounting and Business (CFAB) на Международната професионална организация "The Institute of Chartered Accountants in England and Wales".

 

 

logo2

В програмата ще се използва
и методът
Color Accounting
Повече информация:
www.coloraccounting.com

 

ICAEW - Summary of ACA Credits 2019 (pdf)

 

 

Програмата подготвя кадри със солидна фундаментална подготовка за нуждите на стопанската практика, публичната администрация и неправителствения сектор.

 

Продължителността на обучението е 4 години (осем семестъра) и обхваща задължителна, задължително-избираема и свободно избираема подготовка, организирани под формата на лекции и семинарни занятия.

 

Дисциплините, включени в учебния план на бакалавърската програма, се преподават на английски език. Съдържанието и структурата на обучението по счетоводство, финанси и дигитални приложения е съобразено с добрите академични практики (Европа, САЩ и България) и традициите на обучението в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

 

Формите на контрол са изпити и текущи оценки като по много от учебните дисциплини е предвидено решаване на практически задачи, разработване на казуси, разработване и защита на курсови проекти и др.

 

Обучението завършва с полагане на държавен изпит.

 

Знания и умения след завършване на програмата:

  • Познаване на основните постижения на икономическата теория и практика от гледна точка на микро- и макроикономическите теории, финансите, счетоводството, данъците, управлението на риска, икономическата статистика, икономическата математика, дигиталния бизнес, планирането и контрола, както и информационните технологии и системи. Особен акцент се поставя върху дигиталното приложение на знанията в областта на счетоводството и финансите. То се осъществява при изучаването на повечето от счетоводните и финансовите учебни дисциплини.
  • Умения за използване на получените знания при описанието, анализа и прогнозирането на основните икономически явления и стопанската практика.
  • Умения за надграждане и развитие на базовите знания и умения, получени в Стопанския факултет.

 

Професионални компетенции:

  • Самостоятелно вземане на рационални икономически решения в различните области на стопанския живот.
  • Умения за работа в екип, което предполага комуникативност, умение за представяне, формиране на екип, лидерство и разрешаване на сложни ситуации.
  • Възможност за бързо адаптиране към конкретните работни места, изискващи описаната подготовка.
  • Новаторски идеи и подходи при разрешаването на икономическите проблеми на всяко ниво.

 

Професионална реализация

  • Придобилите образователно-квалификационната степен "бакалавър" по специалността "Счетоводство и финанси" - бакалавърска програма по „Счетоводство, финанси и дигитални приложения (Accounting, Finance and Digital Applications) с обучение на английски език“ получават професионална квалификация “Счетоводител - финансист” и могат успешно да работят в бизнес организации, във финансови институции както на местно, така и на международно ниво, държавни институции на местно равнище, държавната администрация, в организации с нестопанска цел, като преподаватели в средните училища с икономически и/или управленски профил след придобиване на педагогическа правоспособност и др.
  • Те биха могли да продължат образованието си в магистърски програми у нас и в чужбина.

За информация относно спец. "Счетоводство, финанси и дигитални приложения с обучение на английски език" - доц. д-р Божидар Недев, bozhidar.nedev@feb.uni-sofia.bg