Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Конференции, семинари и специализации / Седма национална научна конференция с международно участие «ДИГИТАЛНАТА ИКОНОМИКА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БИЗНЕСА» по проект BG05M2OP001-2.009-0012

   

15.01.2018

 

Logo_0034

 

Проект BG05M2OP001-2.009-0012 »Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения», финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

 

9eaf563f474da469b42b79c34303a158_XL

 

Университет за национално и световно стопанство

 

П О К А Н А

Седма национална научна конференция с международно участие

 

«Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса»

 

16-17 май 2018 г., гр. София, УНСС

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

КОНТАКТИ

 

Проф. д.ик.н. Станка Тонкова, Координатор на проекта

тел. 02 81 95 697, email: tonkova@unwe.bg

 

Жанет Калчева, Администратор на проекта

тел. 02 8195 697, email: j_kalcheva@unwe.bg