Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Конференции, семинари и специализации / Научна конференция: ​Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз - 11.11.2016

   

27.06.2016

Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз

Място: Софийски университет, Юридически факултет, 272 аудитория

Дата: 11 ноември 2016 г.

Начало: 9:00 ч.

 

Програма на научната конференция

Информация за авторите

Регистрация

Информация относно мястото на провеждане

Спонсори и приятели

 

Бихме искали да поканим представителите на академичните среди, правораздавателните органи, изпълнителната власт, студентите, практикуващите юристи, бизнеса, неправителствените организациии и други заинтересовани страни да представят своите доклади по темите:

 • Правни основи и източници на обществените отношения възникващи, развиващи се и погасяващи се в системата на управление и контрол на публичните средства от ЕСИФ и Общата селскостопанска политика и кореспондиращото национално съфинансиране.
 • Бюджет и политики на ЕС, вкл. обща селскостопанска политика и директни плащания.
 • Основни стратегически и програмни документи на Република България и ЕС в областта на политиката на сближаване и общата селскостопанска политика;
 • Обща характеристика на финансовите правни отношения възникващи, развиващи се и погасяващи се в системата.
 • Субекти на финансовите правни отношения в системата на публичните средства от ЕСИФ и кореспондиращото национално съфинансиране: управляващи органи, Сертифициращ орган, Одитен орган, Сметна палата, Европейска сметна палата, Министерски съвет, Агенция за държавна финансова инспекция, Министерство на вътрешните работи (АФКОС), Разплащателна агенция, Министерство на земеделието и храните; бенефициери; други.
 • Финансови правни отношения при управлението и контрола на публичните средства от ЕСИФ в хода на проектния цикъл, държавни помощи, обществени поръчки, нередности, финансови корекции.
 • Роля на финансовите и кредитните институции при управлението на средствата от ЕС и кореспондиращото национално съфинансиране - финансови инструменти; фонд на фондовете; фонд за стратегически инвестиции.

 

Докладите трябва да бъдат подготвени, съобразно инструкциите към авторите, подадени в готов за отпечатване формат и предадени в срок до 30 септември 2016 г. на следния имейл: irenageorgieva@admin.uni-sofia.bg

Всеки лектор трябва да представи своя доклад и на Power Point (пауър поинт) презентация за съответната сесия.

Презентациите се изпращат предварително в срок до 21 октомври 2016 г. на следния имейл: irenageorgieva@admin.uni-sofia.bg

За повече информация виж интернет страницата на конференцията:http://www.law.uni-sofia.bg/LS/npr/fks/nk/default.aspx

Информация за проекта:

Софийският университет "Св. Климент Охридски" и научноизследователския колектив на Катедра "Административноправни науки“, Юридически факултет подписаха договор за научни изследвания на тема „ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ на 12 април 2016 г.

Научен колектив:

Доц. д-р Атанас Симеонов - ръководител

Проф. д-р Сашо Пенов

Доц. д-р Юрий Кучев

Гл.ас. д-р Савина Михайлова-Големинова - координатор

Калин Славов

Ирена Костова Георгиева - докторант

 

В темата на научноизследователския проект научните публикации са малко на брой и засягат въпросите, обхванати от проекта, в цялост. Липсва литература по темата на проекта, което ще бъде в голяма степен преодоляно след публикуването на резултатите от научното изследване, в т.ч. представени на организираната научна конференция. Неизследвани са въпросите, свързани с координацията на общите европейски цели на европейско равнище, отразени в Стратегия „Европа 2020“. Координацията на общите европейски цели на европейско равнище е отразена в стратегия „Европа 2020“. Координацията между отделните европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на европейско равнище се постига чрез възприемането на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби. Регламентът отразява „Европа 2020“ чрез 11 тематични цели, които следва да бъдат адресирани чрез фондовете. Координацията на национално ниво на общите европейски и национални цели следва да бъде постигната от отделните членки посредством споразумението за партньорство и индивидуалните програми. Програмите на кохезионна политика трябва да дефинират ясни цели и резултати и да включват всички партньори на всички равнища в координационния процес. Засилено използване на финансовите инструменти и използване на експертизата на финансовите и кредитните институции.

Липсват научни публикации относно координацията в областта на управлението и контрола на публичните отношения, възникващи в системата на публичните средства от Европейския съюз в България. Координация в областта на управлението и контрола на публичните отношения, възникващи в системата на публичните средства от ЕСИФ в България бе постигната чрез приемането на специален закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). Тези отношения е предвидено да възникват въз основа на два различни института на административното право: административният договор е основната форма при предоставянето на безвъзмездната финансова помощ; финансовите корекции се определят по основание и размер с индивидуален административен акт.

Наличието на посочените предизвикателства обуслави необходимостта от съответно преосмисляне по отношение на правната същност на обществените отношения в системата за управление и контрол на публичните средства от Европейския съюз и по-активното участие на академичните среди.

Обществените отношения в системата за управление, наблюдение, контрол, координация и усвояване на публичните средства от ЕСИФ се обособяват и идентифицират на база на теорията за финансовите правни отношения (ФПО), развита в труда на проф. Милчо Костов „Финансови правни отношения“, придавайки ѝ ново, съвременно звучене още повече, че в центъра на системата стои бюджетът. Както подчертава Г. Петканов, „Централно място във финансовата система […] заема бюджетът, в който е съсредоточен общодържавният централизиран фонд от парични средства [...]. Значението на бюджета се определя не само от неговия обем, а и от ведущата роля във финансовата система [...]. / Дейността на държавата в областта на бюджета има икономически характер, но тя се осъществява от държавни органи, в определен от правото ред, т.е. проблемите на бюджета се отнасят както към икономическата, така също и към юридическата наука. Правото е инструментът, обезпечаващ реализацията на финансовата политика на държавата, а оттам – и на програмата за социално-икономическото развитие на страната“.

В рамките на проекта ще се анализира финансовото управление и контрола на средствата от ЕСИФ и средствата от фондовете по Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Предходното обосновава и необходимостта от представяне на обществените отношения, възникващи, развиващи се и погасяващи се в системата, в два аспекта: (1) като съвкупност от финансови правни отношения по управление и контрол и (2) като сбор от държавни органи, които осъществяват финансова дейност в рамките на финансовата система на Република България.

Основната цел на проекта е в следствие на научното изследване на правната рамка, добрите практики по финансовото управление и контрол на средствата от ЕС да се изяснят въпросите относно:

 • Правни основи и източници на обществените отношения възникващи, развиващи се и погасяващи се в системата на управление и контрол на публичните средства от ЕСИФ и Общата селскостопанска политика и кореспондиращото национално съфинансиране.
 • Бюджет и политики на ЕС, вкл. обща селскостопанска политика и директни плащания.
 • Основни стратегически и програмни документи на Република България и ЕС в областта на политиката на сближаване и общата селскостопанска политика;
 • Обща характеристика на финансовите правни отношения възникващи, развиващи се и погасяващи се в системата.
 • Субекти на финансовите правни отношения в системата на публичните средства от ЕСИФ и кореспондиращото национално съфинансиране: управляващи органи, Сертифициращ орган, Одитен орган, Сметна палата, Европейска сметна палата, Министерски съвет, Агенция за държавна финансова инспекция, Министерство на вътрешните работи (АФКОС), Разплащателна агенция, Министерство на земеделието и храните; бенефициери; други.
 • Финансови правни отношения при управлението и контрола на публичните средства от ЕСИФ в хода на проектния цикъл, държавни помощи, обществени поръчки, нередности, финансови корекции.
 • Роля на финансовите и кредитните институции при управлението на средствата от ЕС и кореспондиращото национално съфинансиране - финансови инструменти; фонд на фондовете; фонд за стратегически инвестиции.

Изпълнението на проекта ще развитие българската правна доктрина в сферата на финансовото управление и контрол на средствата от ЕС. Това не може да бъде достигнато в максимална степен без участието на представители на науката, правораздавателните органи, изпълнителната власт и практикуващите юристи.Резултатите от проекта ще послужат като трансфер на знания за всички заинтересовани държави в процес на присъединяване към ЕС.Основните дейности по проекта обхващат:

 • проучване на практиката по финансовото управление и контрол на средствата от ЕС;
 • провеждане на научен форум, посветен на въпросите на финансовото управление и контрол на средствата от ЕС;
 • издаден сборник с докладите от научната конференция;
 • дейности по информация и публичност.

 

Етап 1. Проучване на практиката по финансовото управление и контрл на средствата от ЕС Кабинетно проучване.

Продължителност на етапа: 2 месеца

Резултати: Анализирано текущо състояние на действащата нормативна уредба и практика по финансовото управление и контрол на средствата от ЕС. Идентифицирани проблеми в действащата нормативна уредба, теория и практика, материализирани в доклад. Изготвена програма за научен форум.

Доклад "Проучване на практиката по финансовото управление и контрол на средствата от ЕС"

 

Етап 2. Провеждане на научен форум, посветен на въпросите на финансовото управление и контрл на средствата от ЕС

На база на резултатите от етап 1 ще се направи подготовка за провеждане на научна конференция „Финансово управление и контрол на средствата от ЕС“ с представители на целевите групи: преподаватели в юридическия факултет и научния колектив; Върховния административен съд; Върховна административна прокуратура; Национална агенция по приходите; Управляващи органи, Сертифициращи органи, Одитен орган, Разплащателна агенция; Сметна палата; практикуващи юристи; представитеи на Университет на държава членка от региона, в процес на присъединяване към ЕС; студенти; граждани и бизнес. Научният колектив ще разработи: програмата на научната конференция. Научната конференция ще бъде еднодневна и ще се проведе в сградата на Ректората на СУ. Резултатите от работата от научната конференция и докладите ще бъдат подготвени на хартиен и носител.

Резултати:

· Подготвена програма за научна конференция

· Проведена еднодневна научна конференция с участвали минимум 30 представители на заинтересованите страни

· Издаден сборник с доклади от научната конференция

Продължителност на етапа: 6 месеца

Научна конференция "Предизвикателства пред финансовото управление контрол на средствата от Европейския съюз"

 

Етап 3. Дейности по информация и публичност

Цел - осигуряване на устойчивост и потенциал за трансфер на знания към целевите групи. Провеждане на две пресконференции: първата, след завършване на кабинетното проучване; втората, при завършване на проекта, след научната конференция. Разпространение на прес-съобщения при започване, провеждане и приключване на проекта. Осигуряване на информация и публичност за проекта е препоръчително, с оглед осигуряване на по-широка публичност.В настоящия случай са избрани мерки, които са подходящи за използване при реализацията на същинските дейности. С привличане на вниманието на целевите групи се фокусира техния интерес към по-добро опознаване и упражняване на правата им.

Резултати: проведени две пресконференции; разпространени три прессъобщения.

Продължителност на етапа: текущо по време на проекта.

http://www.law.uni-sofia.bg/LS/npr/fks/default.aspx