Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет / Изисквания за приемане и оформяне на ръкописите

   

Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”

Стопански факултет

 

Изисквания за приемане и оформяне на ръкописите

 

Публикуват се статии с оригинални идеи, разработки и нови факти, както и дискусии, кратки научни съобщения, вести.

Ръкописите трябва да са в обем до 20 машинописни страници (вкл. фигури и таблици), по 30-32 реда и 66-70 знака на ред. При специални случаи се приемат и статии с по-голям обем (до 30 с.).

Ръкописът се представя в един екземпляр, придружен с копие на електронен носител (дискета), на който са отбелязани текстовите и графичните програми, както и използваната им версия.

Приемат се само ръкописи, написани на компютър, с редактор Word (под Windows). Препоръчва се използването на шрифтовете Times New Roman и Timok и техните кирилизирани версии.

Титулната страница включва:

- заглавието на статията;

- двете имена на автора (ите), служебния им адрес и e-mail, и катедрата, от която е представена статията;

- абстракт на английски език, в който се изписват отново двете имена на авторите и пълното заглавие на статията. Абстрактът включва и пет до седем ключови думи.

Структурирането на статията е желателно да бъде в следния ред – увод, методи на изследване, резултати, дискусия, заключение, благодарности, литература. Да не се използват различни шрифтове, курсив, получер и разредки. Същите да се обозначават с молив в полето на страницата.

Навсякъде да се използват приетите мерни единици от системата СИ на латиница.

Литературата трябва да включва всички автори, споменати в текста, подредени по азбучен ред. Да се спазват стандартните библиографски изисквания и съкращения. Ако статията е на чужд език, първо се изписва западната литература, а след това българската и обратно.

Фигурите да се изчертават не по-големи от формат А4 и да позволяват намаление. Да бъдат изготвени на компютър в рисувателни програми Corel (7, 8), Canvas, Adobe Illustrator (5, 7, 8), Adobe Photoshop (4, 5), като на дискетата да се отбележи използваната версия. Препоръчително е те да се представят във формат JPG или TIFF.

 

Успешна работа!