Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет / Годишник на Стопанския факултет - том 18 (2020)

   

 

Излезе от печат Том 18 (2020) на Годишника на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

Годишникът се реферира/индексира в RePEc (Research Papers in Economics), CEEOL
(Central and Eastern European Online Library) и Google Scholar.

Годишникът на Стопанския факултет в RePEc

Годишникът на Стопанския факултет в CEEOL (Central and Eastern European Online Library)

 

Godishnik18-2020

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Мария Аргилова, Маргита Панова – Синергизъм на компетенциите в организацията ..........5

Банчо Банов – Как Националният статистически институт (НСИ) на България измерва инфлацията? Защо цената на бензина се повишава, а НСИ отчита дефлация? ............23

Мария Видолова – Класификация на експозициите в банките и приложимата счетоводна рамка в светлината на МСФО 9 ............................29

Мария Видолова, Мария Павлова – Риск мениджмънт и професионална етика във фирмената дейност ...............51

Калоян Ганев – Моделиране на икономическия растеж и бизнес цикъла в условията на централно планиране в България (първа част) ..............77

Ия Петкова-Гурбалова – Съвременни модели за описване и изследване на лидерството (първа част) ..............107

Игнат Игнатов – The Choice of an Approach to Fiscal Consolidation ...................................131

Десислава Йорданова – Perceptions of University entrepreneurship support among Bulgarian science and engineering students .........................145

Камелия Касабова – Банковата гаранция през погледа на съдебната практика ...................159

Тони Конджов – Аргументи за (или против) държавното подпомагане на културата и изкуството ..........................................177

Анна Кьосова – Open innovation in the Bulgarian IT sector and its impact on the Company financial growth .....................187

Невяна Кръстева – Проучване на приложението на шведската концепция „лагом“ в маркетинговите стратегии на българските фирми ................211

Иванка Михайлова – Управление на конфликти: стратегии за намеса на ръководителите като неформална трета страна в конфликти между служители ...................231

Божидар Недев – Разпространение на алгоритмичната и високочестотната търговия на чуждестранните фондови пазари – имат ли те приложение и в България? .................247

Мария Павлова – Професионалната компетентност на счетоводните кадри и обучението в академична среда – проблеми и перспективи ................267

Теодор Седларски – Икономически растеж и щастие .................281

Красимира Швертнер – Artificial Intelligence Approaches in Database Management Systems .........303

Красимира Швертнер, Цветелина Илиева – Влияние на дигиталната революция Индустрия 4.0 върху бизнеса .................327

 

 

CONTENTS

 

Maria Argilova, Margita Panova – Synergy of the competencies in the company ............... 5

Bancho Banov – How National Statistical Institute (NSI) of Bulgaria measures inflation? Why the price of the fuel rises, and NSI reports deflation? .................... 23

Maria Vidolova – Classification of exposures in banks and the applicable accounting framework in the light of IFRS 9 ............... 29

Maria Vidolova, Maria Pavlova – Risk management and professional ethics in the company activity ................ 51

Kaloyan Ganev – Modelling economic growth and business cycles under central planning in Bulgaria (part one) ................. 77

Iya Petkovа-Gourbalova – Contemporary models for leadership description and study (part one) .................. 107

Ignat Ignatov – The Choice of an Approach to Fiscal Consolidation .................. 131

Desislava Yordanova – Perceptions of University entrepreneurship support among Bulgarian science and engineering students ............... 145

Kamelia Kassabova – The bank guarantee trough the court practice ...................... 159

Tony Kondjov – Arguments for (or against) state support for culture and art .................. 177

Anna Kyosova – Open innovation in the Bulgarian IT sector and its impact on the Company financial growth .............. 187

Neviana Krasteva – Research of the Marketing Strategy Applicability of the Swedish Lagom Concept in Bulgarian Companies ...............211

Ivanka Mihaylova – Managing conflicts between employees: managers’ informal third-party strategies ................ 231

Bozhidar Nedev – Spreading of algorithmic and high-frequency trading on international stock markets – are they applicable in Bulgaria as well? ....................... 247

Maria Pavlova – Professional competence of accounting personnel and academic education – a critical review and new perspectives ................. 267

Teodor Sedlarski – Economic Growth and Happiness ................ 281

Krassimira Shvertner – Artificial Intelligence Approaches in Database Management Systems ................. 309

Krassimira Schwertner, Cvetelina Ilieva – Influence of the Digital Revolution Industry 4.0 on the Business ................. 327