Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет / Годишник на Стопанския факултет, том 16 (2018)

   

 

Излезе от печат Том 16 (2018) на Годишника на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

Годишникът се реферира/индексира в RePEc (Research Papers in Economics), CEEOL
(Central and Eastern European Online Library) и Google Scholar.

Годишникът на Стопанския факултет в RePEc

Годишникът на Стопанския факултет в CEEOL (Central and Eastern European Online Library)

 

 

Yearbook16-Cover

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Сашо Ангелов – Здравеопазването в България от древността до днес ... 5
Илияна Анкова – Върху развитието на управленското счетоводство (втора част) ... 27
Alexander Atanasov – The Survival of the French Manager State: Building Solid Macroeconomic Foundations for State Regulation ... 47
Банчо Банов – Сделката с Лондонския клуб от 1994 г. Редукция или увеличение на своя външен дълг постигна България ... 75
Олимпия Ведър – Дидактически и методически аспекти при формиране и развитие на комуникационни умения на бъдещи мениджъри (първа част) ... 93
Атанас Георгиев – Интегриране на възобновяемите енергийни източници в либерализиран електроенергиен пазар ... 115
Димитър Златинов – Аналитично приложение на модела Мъндел–Флеминг за изследване на ефектите от взаимодействието между фискална и парична политика в отворена икономика ... 125
Ismat Ibrahim – Comparison between Maximum likelihood estimator and Ordinary Least Squares by using SAZ1 and SAZ2 as Alternative Companion Mean Squares of Error ... 145
Рая Каназирева – Фактори и модели за корпоративно предприемачество ... 161
Тони Конджов – Еволюция на икономическите възгледи за изкуството ... 183
Диана Костова – Социално възпроизводство – някои подходи и проблеми ... 195
Stefan Petranov – Capital Markets Union and the Prospect for Bulgaria ... 217
Nasradeen Salih – Using quantile regression in the analytical study to minimize the effect of random values to estimate the economic inflation rates in Iraq in 1975 – 2012 periods and the comparative periods before and after the 2003 war ... 231
Теодор Седларски – Поведенчески подход към устойчивостта на настоящия социоикономически ред ... 269
Надя Велинова-Соколова – Управление на финансови рискове чрез деривативни инструменти ... 291
Диана Тишева, Георги Димитров, Ивайло Добрев – Нов метод за комуникация между онлайн медии и читатели и анализ на общественото мнение ... 313

 

CONTENTS

Sacho Angelov – The healthcare in Bulgaria from Antiquity to our days ... 5
Iliyana Ankova – The development of management accounting (part two) ... 27
Alexander Atanasov – The Survival of the French Manager State: Building Solid Macroeconomic Foundations for State Regulation ... 47
Bancho Banov – The Brady Deal of Bulgaria with London Club of 1994. Reduction or Increase Achieved Bulgaria ... 75
Olympia Vedar – Didactic and methodical aspects of formation and development of communication skills among futute managers (part one) ... 93
Atanas Georgiev – Integrating Renewable Energy Sources in a Liberalized Electricity Market ... 115
Dimitar Zlatinov – An analytical application of the Mundell–Fleming model for studying open-economy interaction between fiscal and monetary policy ... 125
Ismat Ibrahim – Comparison between Maximum likelihood estimator and Ordinary Least Squares by using SAZ1 and SAZ2 as Alternative Companion Mean Squares of Error ... 145
Raya Kanazireva – Factors and Models of Corporate Entrepreneurship ... 161
Toni Kondzhov – Evolution of the economic Conceptions about the Art ... 183
Diana Kostova – Social reproduction – some approaches and problems ... 195
Stefan Petranov – Capital Markets Union and the Prospect for Bulgaria ... 217
Nasradeen Salih – Using quantile regression in the analytical study to minimize the effect of random values to estimate the economic inflation rates in Iraq in 1975 – 2012 periods and the comparative periods before and after the 2003 war ... 231
Teodor Sedlarski – Behavioral Approach to the Sustainability of the Socioeconomic Order ... 269
Nadya Velinova-Sokolova – Management of the financial risks with the derivative instruments ... 291
Diana Tisheva, Georgi Dimitroff, Ivaylo Dobrev – A new method of communication between
online media and readers and public opinion analysis ... 313