Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет / Годишник на Стопанския факултет, том 15 (2018)

   

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Илияна Анкова – Върху развитието на управленското счетоводство (първа част) ..................5

Банчо Банов – Геополитически уроци и нюанси на отношенията България – СССР. Защо България беше най-близкият сателит на СССР по времето на социализма? Политико-икономически анализ. Дългов проблем ..........................................................29

Ismat Ibrahim – Comparison between Maximum likelihood estimator and Ordinary Least
Squares by using SAZ1 and SAZ2 as Alternative Companion Mean Squares of Error .......41

Невяна Кръстева – Съществува ли глобалният потребител ...................................................59

Татяна Маркова – Колективните искове: предимства и недостатъци на процедурата ........75

Александър Николов, Теменужка Златанова – Структура на изследователска програма
за управленския алгоритъм на политиките за доходи от труд .......................................93

Ралица Николова – Оценка на въздействието на механизмите за подкрепа на развитието
на ВЕИ в България ............................................................................................................123

James Osondu – Student class turnout and accomplishment .......................................................145

Nasradeen Salih – Detraction the impact of abnormal values on predict of dependent variables using conditional quantile regression ..................................................................................159

Теодор Седларски – Икономика на щастието: Обществената природа на човешкото
щастие ................................................................................................................................173

Теодор Седларски, Габриела Георгиева – От класическа към поведенческа финансова теория .................................................................................................................................207

Надя Велинова-Соколова – Отчитане на кредитните загуби според МСФО 9:
Финансови инструменти ..................................................................................................243

Елеонора Станчева-Тодорова – Възможности за концептуализация на съвременната счетоводна теория (втора част) ........................................................................................255

Елеонора Станчева-Тодорова, Илияна Анкова – Фактори, оказващи влияние върху професионалните преценки на счетоводителите в България ........................................289

Anatolii Yakovlev – Development of methods for innovation efficiency regulatory
coefficients ..........................................................................................................................305

Todor Yalamov – Scenario planning potential in Bulgarian ICT sector and public
administration ......................................................................................................................317

 

 

CONTENTS

Iliyana Ankova: The development of management accounting (part one) ......................................5
Bancho Banov – Why Bulgaria was the closest ally of the USSR in the time of socialism ..........29
Ismat Ibrahim – Comparison between Maximum likelihood estimator and Ordinary Least
Squares by using SAZ1 and SAZ2 as Alternative Companion Mean Squares of Error .......41
Neviana Krasteva – Is there a Global Consumer ...........................................................................59
Tatiana Markova – Collective claims: advantages and disadvantages of the procedure ...............75
Alexander Nikolov, Temenujka Zlatanova – Structure of the research program for management
of algorithm labour income policies .....................................................................................93
Ralitsa Nikolova – Evaluation of the impact of the mecanisms of support for
the development of RES in Bulgaria ...................................................................................123
James Osondu – Student class turnout and accomplishment .......................................................145
Nasradeen Salih – Detraction the impact of abnormal values on predict of dependent
variables using conditional quantile regression ..................................................................159
Teodor Sedlarski – Happiness Economics: The Social Nature of Human Happiness .................173
Teodor Sedlarski, Gabriela Georgieva – Towards Behavioral Finance Theory ..........................207
Nadya Velinova-Sokolova – Аccounting of the credit losses according to the IFRS 9 ................243
Eleonora Stancheva-Todorova – Possibilities for conceptualization of the contemporary accounting theory (part two) ...............................................................................................255
Eleonora Stancheva-Todorova, Iliyana Ankovа – Factors, influencing professional judgments
of accountants in Bulgaria ...................................................................................................289
Anatolii Yakovlev – Development of methods for innovation efficiency regulatory
coefficients .........................................................................................................................305
Todor Yalamov – Scenario planning potential in Bulgarian ICT sector and public
administration ......................................................................................................................317