Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет / Годишник на Стопански факултет, том 9 (2011)

   

ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

ТОМ 9

Резюмета в research.uni-sofia.bg

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

 

Анастасия Бънкова, Тодор Ялъмов The clusters in the knowledge based economy and their problems in Bulgaria

Соня Вътева – Creation and development of the faculty of economics and business administration at St. Kliment Ohridski University of Sofia

Румен Георгиев – Рискът от външните финансови дебаланси в българската икономика в условията на глобалната икономическа криза

Цветан Давидков – Организационни детерминанти на нагласите за трудова мобилност

Калина Димитрова – Monetary and fiscal policies in Bulgaria: lessons from the historical record

Десислава Йорданова – Adoption and impact of HRM practices on small business performance: implications for Bulgarian SMES

Тони Конджов – Връзка между счетоводната репутация и ефективността на разходите в частния нефинансов сектор на България през периода 1999-2005 година

Михаела Корвиг, Юлиан Мирча – On some approximations used in the risk process of an insurance company

Михаела Корвиг, Юлиан Мирча, Овидиу Вегес, Раду Сербан, Константин Раичи – Some applications of sums of random variable in non-life insurance

Невяна Кръстева – Маркетингови проучвания в народните приказки

Пеню Михайлов – Отчуждението в България в контекста на новия облик на обществото

Арменухи Пирян – Световната финансова кризаМ проявление и предприети мерки: кратка хронология

Теодор Седларски – Бариери пред ефективния институционен избор: Защо невинаги се налагат икономически най-целесъобразните институции

Павел Стойнов – An approach to corporate and assets default

 

По решение на Редакционната колегия статиите са подредени по азбучен ред според фамилията на водещия автор.

 

 

 

CONTENTS

 

 

Anastassia Bankova, Todor Yalamov The clusters in the knowledge based economy and their problems in Bulgaria

Sonia VatevaCreation and development of the faculty of economics and business administration at St. Kliment Ohridski University of Sofia

Roumen Georgiev – Risks of foreign financial disbalances on Bulgarian economy in the conditions of global economic crisis

Tsvetan Davidkov – Organizational determinants of labour mobility attitudes

Kalina Dimitrova – Monetary and fiscal policies in Bulgaria: lessons from the historical record

Desislava YordanovaAdoption and impact of HRM practices on small business performance: implications for Bulgarian SMES

Tony Conjov - Relationship between the accounting reputation and cost-efficiency in the Bulgarian non-financial sector during 1999-2005

Michaela Corvig, Iulian Mircea – On some approximations used in the risk process of an insurance company

Michaela Corvig, Iulian Mircea, Ovidiu Veghes, Radu Serban, Constantin Raischi -Some applications of sums of random variable in non-life insurance

Neviana Krasteva – Marketing research in fairy tales

Penio Mihailov – The alienation in Bulgaria in the context of the new challenges

Armenuhi Piryan – World finance crisis: effects and political reaction – brief chronology

Teodor Sedlarski – Obstacles to the Effective Institutional Choice: Why Do Economically Expedient Institutions Not Always Get Implemented

Pavel Stoynov – An approach to corporate and assets default