Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет / Годишник на Стопански факултет, том 5 (2006)

   

Jean-Pierre Gern – Decreasing welfare and increasing poverty in richer countries. How to face the challenge?

Spiridon Paraskewopoulos - Gibt es eine Europäische Wirtschaftsidentität?

Klaus Lange - Anforderungen an eine harmonisierte Statistik über die Lebensbedingungen in der Europäischen Union und erste Erfahrungen in Deutschland

Peter-Jan Engelen - The Enforcement of Insider Trading Regulations in the EU – The Case of Belgium

George Chobanov - The Rules of Society and the Measurement of their Efficiency

Zhelyu Vladimirov - Institutional Framework for SME Development in Bulgaria

Анастасия Бънкова – Различни подходи към организационната ефективност – последствия за българския бизнес в процеса на разширяването на Европейския съюз

Савка Костадинова, Цветан Игнатов – Линейни трансформации на експоненциално разпределени случайни величини и многомерни експоненциални сплайни

Теодор Атанасов – Малките и средните предприятия в условията на променящата се икономическа среда

Елеонора Станчева – Информационно осигуряване управлението на активите от ВиК предприятията

Елеонора Станчева – Счетоводната информация в управлението на активите от ВиК предприятията

Генка Рафаилова – Роля и приноси на европейските партньори за устойчивото развитие на туризма в България

Сона Милева – Възможности за развитие на специализиран туризъм от малките и средните предприятия

Pavel Stoynov – The enlargement of the European union – processes, rules and prognoses

Bancho Banov - How did Germany settle its foreign debt

Michael Berlemann, Kalina Dimitrova, Nikolay Nenovsky - Assessing Market Expectations on Exchange Rates and Inflation: A Pilot Forecasting System for Bulgaria

Вeра Гайдарска - Форми на финансиране. Лизингът като алтернативна форма за финансиране придобиването на активи

Боян Ломев, Иван Иванов – Анализ и приложения на модела на Лотка - Волтера

Цветан Давидков, Детелина Илиева, Елеонора Николова – Дистанция на властта в Софийския университет “Св. Климент Охридски” (измерване по методиката на G. Hofstede)

Даниела Асенова – Публичният мениджмънт като условие за повишаване ефективността на управлението в публичния сектор

Аюб Ал-Мусейни – Оценка на ръководната ефективност във висшите ешелони на кооперативните дружества в Кувейт

Елена Василева – Установяване на правила в областта на културно-познавателния туризъм в България в процеса на интеграция към Европейския съюз

Евелина Велева – Някои маргинални плътности на емпиричните корелационни коефициенти на независими нормално разпределени случайни величини