Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет / Годишник на Стопански факултет, том 10 (2012)

   

 

ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

ТОМ 10

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Теодор Седларски Професор Георги Данаилов – предвестник на институционализма в България

Роска Русинова – Преподаване и научноизследователска дейност в областта на политическата икономия в Софийския университет „Св. Климент Охридски” до 9-.те години на ХХ век

***

Банчо Банов – Кои елементи от германския опит по уреждането на външния дълг от 1953 г. може да се приложат за редукция на дълга на Молдова

Румен Георгиев – Механизмът на лихвените проценти и кризата

Мария Иванова, Хенрик Егберт – Transaction employment in the USA and Bulgaria from 1997 to 2006

Десислава Йорданова – Development and selection of successors in family firms: evidence from Bulgaria

Боян Ломев, Мария Гергова – Генетични алгоритми за оценка на параметрите на дробен арима процес

Мариела Ненова – Глобалната криза и първоначалната реакция на икономическите агенти в България (емпиричен анализ)

Теодор Седларски, Мина Базотева – Приложение на икономическия анализ на правото към регулацията на аптечния пазар в България

Eлеонора Станчева, Илияна Анкова – Влияние на международните стандарти за финансово отчитане върху развитието на счетоводството

Eлеонора Станчева, Илияна Анкова, Дафина Янева – Счетоводно отчитане на горите в Република България

Павел Стойнов – Some examples of Cox processes

Карлос Ферейра, Хосе Филипе, Мария Педро – How to decrease the impact of the world financial crisis, using the Institutional Theory as a support for the improvement of the Administration of Results

Мирослава Христова – Le management strategique: Les paradigms principaux de la recherche

Георги Чобанов – Ориентирана към производителността на труда политика на заплатите

 

По решение на Редакционната колегия статиите, с изключение на първите две – изнесени на тържествената научна сесия по повод 20-годишнината от възстановяването на Стопанския факултет, са подредени по азбучен ред според фамилията на водещия автор.

 

 

CONTENTS

 

Teodor SedlarskiProfessor Georgi Danailov – a forerunner of institutionalism in Bulgaria

Roska Rusinova – Teaching and research activities of the Political economy department of Sofia University to the early 90’s of the XX century

***

Bancho Banov – Which aspects of the German debt settlement of 1953 could been used by the settlement of the debt of Moldova

Roumen Georgiev – Mechanism of interest rates and the crisis

Maria Ivanova, Henrik Egbert - Transaction employment in the USA and Bulgaria from 1997 to 2006

Desislava Yordanova Development and selection of successors in family firms: evidence from Bulgaria

Boyan Lomev, Maria Gergova – Genetic algorithms to estimate parameters of Fractional Arima Process

Mariella Nenova – The global crisis and the initial reponse of economic agents in Bulgaria |an empirical analysis)

Teodor Sedlarski, Mina Bazoteva – Application of the economic analysis of low to the regulation of the drug retail market in Bulgaria

Eleonora Stancheva, Iliyana Ankova – Impact of international financial reporting standards on accounting development

Eleonora Stancheva, Iliyana Ankova, Dafina Yaneva Accounting treatment of forests in Republic of Bulgaria

Pavel Stoynov – Some examples of Cox processes

Carlos Ferreira, Jose Filipe, Maria Pedro – How to decrease the impact of the world financial crisis, using the Institutional Theory as a support for the improvement of the Administration of Results

Miroslava Hristova - Le management strategique: Les paradigms principaux de la recherche

George Chobanov – Productivity of labour oriented wage policy