Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Стопанско управление / Магистри към катедра Стопанско управление

   

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА ПРЕЗ УЧЕБНА ГОДИНА 2019/2020

ВАЖНО! За кандидатстване трябва да създадете профил в системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

 

ВНИМАНИЕ: Ако дадена програма не набере необходимия минимум кандидати, обучението по нея няма да стартира, а кандидат-студентите, които са издържали успешно приемните изпити, ще бъдат пренасочени към друга магистърска програма според техните желания.

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

ВСИЧКИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК СЕ ПРЕДЛАГАТ САМО В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И СА СЪС СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 2 СЕМЕСТЪРА.

 

Магистърска програма за неспециалисти

Бизнес администрация

 

Ръководител: проф. д. с. н. Цветан Давидков

е-mail: tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg

Администратор: доц. д-р Олимпия Ведър

е-mail: olympia@feb.uni-sofia.bg

 

Цел на програмата: Да подготви висококвалифицирани специалисти, които се ориентират добре в съвременните методи и средства за управление и развитие на организациите. МП Бизнес администрация дава възможност за профилиране и специализиране на обучаваните, за изграждането на знания и умения, необходими за успешното изпълнение на изискванията на определена длъжност или група длъжности в сферата на управлението (или свързани с управлението). След успешно дипломиране, освен магистърска степен по Бизнес администрация, завършващите получават и статута на „специалисти“, т.е. при желание от тяхна страна, могат да продължат обучението си в някоя от по-високо специализираните магистърски програми, предлагани от Факултета и да получат втора магистърска степен.

Обучението в тази програма може да започне от зимен или от летен семестър.

 

 

 

Магистърска програма

Бизнес администрация – стратегическо управление

 

Ръководител: проф. д-р Десислава Йорданова

е-mail: d_yordanova@abv.bg

Администратор: ас. Ирена Младенова

е-mail: irenaml@feb.uni-sofia.bg

 

Цел на програмата: Да подготви висококвалифицирани специалисти, които владеят съвременните методи и средства за стратегическо управление и организационно развитие. Програмата по стратегическо управление поставя акцент върху разработването на организационната стратегия. След завършване на програмата студентът трябва да знае и да може да разработва организационна стратегия, това включва диагностика на макросредата на организацията, на микросредата й, браншови анализи, анализ на състоянието на организацията, разработване на стратегия за организационно развитие, бизнес-стратегии, ресурсни и функционални стратегии, международни стратегии и др.

 

 

 

Магистърска програма

Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси

 

Ръководител: проф. д. ик. н Желю Владимиров

е-mail: jeve@feb.uni-sofia.bg

Администратор: гл. ас. д-р Иванка Михайлова

е-mail: ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg

 

Цел на програмата: Програмата Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси се занимава със стратегическия ресурс на организацията – нейния персонал, формирането и развитието на организацията като жизнеспособен социален организъм. Основната цел на програмата е да подготвя висококвалифицирани специалисти, които да владеят съвременните методи и средства за стратегическо управление и развитие на човешкия капитал в организациите. След завършване на програмата студентът трябва да знае и да може да разработва организационна стратегия и в частност стратегии в областта на развитието на човешките ресурси.

 

 

 

Магистърска програма

Дигитален маркетинг

 

Ръководител: проф. д. ик. н. Невяна Кръстева

е-mail: nevianak@hotmail.com

Ръководител: гл. ас. д-р Рая Каназирева

е-mail: kanazireva@feb.uni-sofia.bg

 

Цел на програмата: Програмата Дигитален маркетинг има за цел да подготвя висококвалифицирани професионалисти, които да умеят да развиват успешно бизнес в бързо променяща се технологична среда. Програмата се фокусира върху използването на технологията, новите медии и интернет, за да се комуникират ценни предложения от фирма или организация към клиенти и обществото като цяло. Учебните дисциплини покриват всички ключови елементи на маркетинга като стратегия, бранд мениджмънт, етика, ефективност, проучвания, сегментиране, активиране. Допълнителният акцент е върху прилагането на придобитите знания и умения чрез технология в цифровия свят. След завършване на програмата студентът трябва да знае и да може да разработва цялостни управленски и маркетингови стратегии, които се интегрират в интернет среда.

 

 

 

Магистърска програма

Дигитален мениджмънт в туризма

 

Ръководител: проф. д. ик.н. Соня Милева

е-mail: smileva@feb.uni-sofia.bg

 

Цел на програмата: Да създаде висококвалифицирани ръководни кадри и експерти, владеещи съвременните форми, методи и средства за управление в сферата на туризма в бързо променяща се технологична среда. Програмата цели да се позиционира като иновативна, съвременна, и свързана с изискванията на пазара на труда, бурната цифровизация и трансформация в сектора на туризма. Насочеността на програмата е към подготовка на специалисти по дигитален мениджмънт в туризма, които да притежават компетенции, умения и знания да работят в условия на динамично променяща се бизнес и дигитална пазарна среда.

 

 

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЕ ПРЕДЛАГАТ САМО В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ. СРОКЪТ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОГРАМИТЕ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ Е 2 СЕМЕСТЪРА, А ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ – 4 СЕМЕСТЪРА.

 

Магистърска програма

Бизнес администрация – стратегическо управление

(на английски език)

 

Ръководител: доц. д-р Тодор Ялъмов

е-mail: yalamov@feb.uni-sofia.bg

Администратор: доц. д-р Теодор Атанасов

е-mail: teo@feb.uni-sofia.bg

 

Цел на програмата: Да подготви висококвалифицирани специалисти, които владеят съвременните методи и средства за стратегическо управление и организационно развитие и могат да работят в многонационална и мултикултурна среда. Програмата по стратегическо управление поставя акцент върху разработването на организационната стратегия.

Във варианта за неспециалисти първата година от обучението е подготвителна и има за цел да въведе студентите в изучаваната проблематика и да създаде основа за усвояване на специалната подготовка. Във втората година обучението продължава съгласно учебния план на магистърската програма Бизнес администрация – стратегическо управление (на английски език) за специалисти.

 

 

 

Магистърска програма

Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси

(на английски език)

 

Ръководител: доц. д-р Теодор Атанасов

е-mail: teo@feb.uni-sofia.bg

Администратор: доц. д-р Тодор Ялъмов

е-mail: yalamov@feb.uni-sofia.bg

 

Цел на програмата: Програмата Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси (на английски език) се занимава със стратегическия ресурс на организацията – нейния персонал, формирането и развитието на организацията като жизнеспособен социален организъм на фона на мултикултурна среда.

Във варианта за неспециалисти първата година от обучението е подготвителна и има за цел да въведе студентите в изучаваната проблематика и да създаде основа за усвояване на специалната подготовка. Във втората година обучението продължава съгласно учебния план на магистърската програма Бизнес администрация – стратегическо управление (на английски език) за специалисти.

 

 

 

 

Защити на магистърски тези февруари 2019 г. - Катедра "Стопанско управление"

16.01.2019

К О Н С П Е К Т ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ” (неспециалисти) 2018 година

04.12.2018