Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Статистика и иконометрия / Новини - Катедра Статистика и иконометрия / Излезе от печат монографията на доц. Красимира Швертнер (катедра Статистика и иконометрия) "Приложение на информационните технологии в развитието на бизнеса"

   

29.06.2018

Излезе от печат монографията на доц. Красимира Швертнер (катедра Статистика и иконометрия) "Приложение на информационните технологии в развитието на бизнеса"

 

Предмет на монографията „Приложение на информационните техно-
логии в развитието на бизнеса“ са основни въпроси от теорията и прак-
тиката на приложението на информационните технологии в бизнеса,
както и новите концепции и иновации в областта. Иновациите, прилага-
ни в новите технологии са свързани с изкуствения интелект. Изкустве-
ният интелект, вграден в хардуерни и софтуерни платформи, надграж-
да човешкия интелект, предоставя средства за разпознаване и анализ на
данни, за оптимално управление и съхранение на данни и системи. Разви-
тието на информационните технологии и новите иновативни бизнес
модели променят бизнес практиките и влияят на социалния живот. На-
влизането на облачните архитектури и развитието на мобилната ци-
фрова платформа позволяват на организациите да разчитат повече на
работата от разстояние, отдалечената работа на служители и разпре-
деленото вземане на решения.
Монографията ще бъде полезна за широк кръг специалисти от ИТ ин-
дустрията, занимаващи се с приложението на информационните техно-
логии в развитието на бизнеса.