Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Задължително записване за изборни дисциплини чрез СУСИ - начало на кампанията за зимния семестър на уч. 2012/2013 г.

   

27.10.2012

 

Задължително записване за изборни дисциплини чрез СУСИ - начало на кампанията за зимен семестър на уч. 2012/2013 г.

 

През настоящия зимен семестър на уч. 2012/2013 г. всички студенти в Стопанския факултет задължително ще се записват за изборни дисциплини чрез електронната система СУСИ. Могат да бъдат записвани една или повече изборни дисциплини според учебния план за съответния курс.

 

Начало на кампанията за записване: 29.10.2012 г.

Край на кампанията за записване: 30.11.2012 г.

 

Помощна информация за записване на изборни дисциплини чрез електронната система СУСИ (pdf)

Задължения на студентите при използване на СУСИ и пълно упътване за работа със системата

 

 

С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР – ОКС „Б а к а л а в ъ р”

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

 

СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА

 

ПЪРВИ КУРС - I семестър

Избираеми курсове за френската група:

1. Въведение в икономическия анализ I – 30/0, 2 кредита – задължителен за получаване на Лисанс, проф. Пиер Алари

 

 

ТРЕТИ КУРС - V семестър

Избираеми:

1. Английски - финанси и банково дело, 30 ч. 2/0– х.ас. М. Джурова , 4 кредита

 

ЧЕТВЪРТИ КУРС - VII семестър

Избираеми:

1. Писмени бизнескомуникации на англ.език – х.ас. Албена Берова , 30/0, 2 кредита

2. Организационно поведение, 60 ч. 2/2 - проф.дсн Цв. Давидков, упр: ас. Ия Гурбалова, х.ас.д-р Вихра Найденова , 2 кредита

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

 

ПЪРВИ КУРС, I –ви сем , 3 групи англ., 2 групи немски, 1 група френска

Избираеми дисциплини:

1. Микроикономика І – ІІ част, 30/0, 3 кредита, англ.групи, лекции: доц. д-р Т. Седларски, х.ас. П.Стоянов

2. Микроикономика І – ІІ част, 30/0, 3 кредита, френска група, лекции: гл.ас. д-р Роска Русинова

 

ВТОРИ КУРС – III-ти сем., 2 групи англ., 2 групи немски, 1 група френска

Избираеми:

1. Икономически теории + курсова работа – избираема за фр. групи - 60 ч. 4/0 , 4 кредита – доц. д-р Т.Седларски . Курсът е задължителен за получаване на Лисанс.

2. Стопанска история – ІІ част, курсов проект, избираема за фр. групи, 30/0, 2 кредита, доц.д-р Соня Вътева . Курсът е задължителен за Лисанс

 

ТРЕТИ КУРС - V-ти сем., 3 англ.групи, 2 немски групи, 1 френска групи

Избираеми:

1. Микроикономика II – избираема за френските групи - 105 ч., 4/3, 5 кредита, проф. дмн Иван Иванов, гл.ас. Горица Чилева . Курсът е задължителен за получаване на Лисанс.

2. Икономика на труда – избираема за френските групи - 60 ч. 3/1, 4 кредита, лекции и упр. гл.ас. д-р Вл. Пеовски . Курсът е задължителен за получаване на Лисанс.

3. Друг чужд език III – избираем за френските групи - 90 ч. 3/0,3/0, 2 кредита

Английски език 3

Немски език 3

Испански език 3

Италиански език 3

 

ЧЕТВЪРТИ КУРС - VII сем. 2 англ. групи,2 немски групи, 2 френски групи

Избираеми:

1. Писмени бизнес комуникации на чужд език (английски, немски) - 30 ч. 2/0, 2 кредита

– за англ.групи - хон. пр. Албена Берова

- за немски групи - хон. пр. Веселина Крушева