Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Икономика и управление на туризма - за неспециалисти (Без прием от 2018 г.)

   

Срок на обучение: 5 семестъра
Форма на обучение: редовна

 

Настоящата магистърска програма от професионално направление 3.7. “Стопанско управление” е предназначена за кандидати с базово образование бакалавър по специалности, различни от икономика и стопанско управление и обхваща:

 

 • Първи и втори семестър: подготвителна година с общоикономическа и управленски профил
 • Трети семестър: основни специализиращи дисциплини за двете направления на специализациите;
 • Четвърти семестър в направленията Специализация «Туризъм» или Специализация «Туризъм на историческото наследство»
 • Пети съместър: разработване и защита на преддипломен проект и на магистърска теза по специалността

 

За направление «Туризъм на историческото наследство», лица, които вече са изучавали и завършили успешно посочените по-долу 6 (шест) дисциплини, включени в учебния план през IV семестър - да бъде зачетена съответната дисциплина, при условие, че хорариумът, посочен в дипломата за завършена образователна степен, покрива минимум 80% от хорариума предвиден по учебен план[1].

 

 • Праисторическа и антична култура;
 • История на Гърция, Рим и Тракия;
 • История на Средновековна България;
 • Българското общество през XV- XIX в;.
 • Византия и Балканите до XV век;
 • Нова и съвременна българска история;

 

[1] Тези кандидати трябва да изучат и да положат изпити по учебните дисциплини от IV семестър със специализиращ профил история, които не са изучавали. За всеки от тези курсове допълнително се заплаща учебна такса.

 

Целта на програмата е да създаде висококвалифицирани ръководни специалисти, които да владеят съвременните форми, методи и средства за управление в сферата на туризма. Чрез специализиращите дисциплини студентите ще овладеят знания и умения в областта на организацията, маркетинга и планирането на основните туристически дейност както и спецификата на проектното управление и на информационните системи в туризма. Специално внимание се отделя на развитието на международния туризъм, процесите на глобализация и значинето на устойчивото развитие чрез специализираните видове туризъм. Разработването на магистърските тези следва да профилира реализацията на студентите за работа в две основи направления – туризъм и туризъм на историческото наследство, да управляват основните и специфичните форми и дейности на туризма в съответствие с теорията и съвременните тенденции на ефективно икономическо развитие на туризма и туризма на историческото наследство като една изключително просперитетна разновидност на туризма.

 

Завършилите специалността са в състояние да се реализират на ключови позиции в управлението на предприятия, професионални формирования, неправителствени и правителствени институции в сферата на туризма и културните иниституции, хотелиерството, ресторантьорството, туроператорската и агентска дейност, търговията, научноизследователските учебни центрове, служители в държавни институции, консултанти, специалисти на свободна практика, изследователи, докторанти, преподаватели и др.

 

Магистърската програма осигурява възможности на студентите да разширят и да задълбочат познанията си по специален предмет на управление – общо за туристическата индустрия или в сферата на културно-историческото наследство както и да формират и развиват специфични управленски умения за успешна реализация в туристическата индустрия като цяло.

 

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТЪТ ТРЯБВА:

ДА ЗНАЕ

 • Да познава съвременните управленски и икономически теории. Да борави с инструментариума им при проучванията и анализа на икономическата и социалната действителност;
 • Да познава инструментариума на управлението и маркетнига при вземане на решения;
 • Да познава методите и средствата за браншова диагностика;
 • Да познава методи за формулиране и реализация на стратегии, бизнес-планове, проекти и планове;
 • Да прилага методи и подходи за усъвършенстване на дейността на туристическите организации;
 • Да ръководи ефективно трудови колективи в туристическите предприятия;
 • Да познава правно-административните норми и критерии на туристическия бизнес в страната, Европа и света;

ДА МОЖЕ

 • Да прилага наученото като теоретично знание и практически опит за решаване на проблемите на практиката;
 • Да може да прави самостоятелни управленски, икономически и финансови анализи, изводи, препоръки, решения;
 • Да прави браншови анализи за конкурентноспособността на организацията;
 • Да формулира цели и стратегии, да изработва планове, да осъществява различни видове контрол;
 • Да прилага наученото при управлението на човешките ресурси за подобряване ефективността от тяхната работа;
 • Да провежда на практика иновационните организационни промени, промени в производството и реаризацията на туристическия продукт;
 • Да осъществи ефективна комуникация със своите партньори от страната и чужбина;
 • Да планира и организира ефективно собствената си работа;
 • Да може да ползва разнообразни научни и практически източници на информация и самостоятелно да работи с тях.

ДА БЪДЕ

 • Настойчив към новостите, иновациите и развитието, с желание да работи за саморазвитие и учене през целия живот;
 • Човек, развиващ стратегически организационен и икономически усет в бизнеса, усета си към ефективността от дейността си;
 • Коректен с партньорите си и хората, с които работи като колектив.

 

Прием: Кандидатите се явяват на следните входни изпити:
а) писмен изпит за оценяване на общата икономическа/управленска култура;
б) писмен изпит за определяне нивото на владеене на западен език;
в) устно събеседване.
Балът се образува от:
а) средния успех от дипломата за висше образование
(бакалавър или магистър – при петгодишно обучение);
б) успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа);
в) оценките от писмените изпити и устното събеседване.
Въпросите за писмения изпит са свързани с обосноваване на лично мнение по актуален икономически/управленски проблем, текстове за превод или отговор на въпрос от и на чужд език (английски, немски, френски).

 

Учебен план за уч. 2014-2015 г. (pdf)

 

Архив:

Учебен план: 2012-13 г. (pdf)

Учебен план: 2011-12 г. (pdf)

Учебен план на програмата Икономика и мениджмънт на туризма и историческото наследство (неспециалисти) за уч. 2011-12 г. (pdf)