Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Еднократна финансова помощ за студенти и ученици в неравностойно положение

   

 

Управителният съвет на фонд „Добродетел" на фондация „Атанас Буров"

ОБЯВЯВА

прием на заявления за предоставяне на еднократна финансова помощ

на студенти и ученици в неравностойно положение

 

Финансовата помощ се отпуска на студенти и ученици, които са български граждани; с един или двама починали родители; следват или учат редовна форма на обучение по икономически специалности в университети или професионални гимназии по икономика в страната; имат успех от цялото следване/учене най-малко много добър 4.50.

Максималният размер на еднократната помощ за академичната/ учебната 2008/2009 г. е 400 лв. за студенти и 300 лв. за ученици.

Отговарящите на условията, които желаят да бъдат подпомогнати от Фонд „Добродетел" тряба да изпратят следните документи:

1. Заявление по образец, публикуван на www.burov.org; секция фонд „Добродител";

2. Уверение/академична справка или служебна бележка от висшето или средно учебно заведение с посочен среден успех;

3. Документ, удостоверяващ семейното състояние на кандидата.

Документите се изпращат в оригинал по пощата на адрес:

Фондация „Атанас Бров", Фонд „Добродетел", ул. Дякон Игнатий № 1, София 1000.

Изпратени документи по електронна поща няма да бъдат разглеждани.

Краен срок за подаване на заявления няма. Управителният съвет на фонда ще разглежда постъпили заявления най-малко веднъж на три месеца, а при необходимост и по-често.

За контакт: тел. 9306250 е-mail: fnburov@nasbank.bg