Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Бизнес-администрация - Стратегическо управление - за неспециалисти (Без прием от 2018 г.)

   

 

Срок на обучение: 5 семестъра
Форма на обучение: редовна

 

Магистърската програма по „Бизнес администрация – Стратегическо управление” за неспециалисти е предназначена за кандидати с базово образование, различно от специалностите „Стопанско управление”, „Икономика”, свързаните и произтичащи от тях. Продължителността на обучението е 2,5 години и обхваща:

 • Подготвителен модул – 1 година (два семестъра).
 • Специализиращ модул: Базова задължителна подготовка (един семестър)
 • Профилираща подготовка (един семестър) – изборно-задължителна и свободно избираема подготовка в една от предлаганите специализации (профили)
 • Финален модул (един семестър) – разработване и защита на преддипломен проект и на магистърска теза.

 

Магистърската програма „Бизнес администрация – Стратегическо управление” има за ЦЕЛ да създаде висококвалифицирани специалисти, които да владеят съвременните методи и средства за стратегическо управление. След завършване на програмата студентът трябва да знае и да може да разработва организационна стратегия, това включва диагностика на макросредата на организацията, на микросредата й, браншови анализи, анализ на състоянието на организацията, разработване на стратегия за организационно развитие, бизнес-стратегии, ресурсни и функционални стратегии, международни стратегии и др; да познава идеите в областта на стратегическото управление – от стратегическото планиране до управлението в реално време, да създаде разбиране за необходимостта и основа за непрекъснато самоусъвършенстване в практиката.

Програмата дава възможност на студентите да се подготвят, освен за работа в стопанската сфера, също така и при желание от тяхна страна – и за работа в нестопанската сфера, да специализират по определен клас от методи, използвани в стратегическото и оперативното управление на персонала и други.

 

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТЪТ ТРЯБВА:

 

ДА ЗНАЕ

 • Да познава съвременните икономически теории, да борави с инструментариума им при анализа на икономическата действителност;
 • Да познава историята на управленската мисъл и критично да оценява нейното развитие и възможните ползи от прилагането на различните подходи в конкретна среда;
 • Да познава инструментариума на управлението;
 • Да познава методи за организационна и браншова диагностика;
 • Да познава методи за целеполагане, формулиране и реализация на стратегии;
 • Да познава методи и подходи за устройване на организациите;
 • Да познава методи за работа в социокултурния слой на организацията, с човешките ресурси;
 • Да познава публичните и корпоративните финанси, инструменти, които използват, институциите във финансовата сфера, правна регламентация;
 • Да познава правно-административните основи на бизнеса;
 • Да познава българската счетоводна практика и международните счетоводни стандарти.

 

ДА МОЖЕ

 • Да прилага наученото като теоретично знание и споделен практически опит за решаване на проблеми на практиката;
 • Да може да прави самостоятелни управленски анализи, изводи, препоръки;
 • Да прави браншови анализи, диагностика на средата на организацията, на самата организация;
 • Да формулира цели и стратегии, да изработва планове, да осъществява различни видове контрол;
 • Да може да осъществява интервенции в социокултурния слой на организацията;
 • Да прилага наученото при управлението на човешките ресурси, да развива усета си за работа с хората;
 • Да провежда на практика организационни промени;
 • Да осъществи ефективна комуникация;
 • Да планира и организира ефективно собствената си работа;
 • Да може да ползва разнообразни източници на информация и самостоятелно да работи с тях.

 

ДА БЪДЕ

 • Креативен;
 • Открит към новостите;
 • С желание за саморазвитие и учене през целия живот;
 • Човек, развиващ стратегическия си усет в бизнеса, усета си към хората.

 

ВЪЗМОЖНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ:

Магистърската програма „Бизнес администрация – Стратегическо управление” дава възможност за профилиране и специализиране на обучаваните, за надграждането на знания и умения, необходими за успешното изпълнение на изискванията на определена длъжност или група длъжности, за изпълнението на конкретни трудови функции.

Завършилите МП БА-СУ могат да се реализират като ръководители на разнообразни по големина и специфика организации, като специалисти в щабните органи на организацията, занимаващи се със стратегическо управление или планиране, управление на човешките ресурси, оперативно управление и др.

Успешно завършилите могат да заемат ръководни и административни длъжности в стопански организации, средните и висшите равнища на държавната администрация, организациите от третия сектор; да работят като консултанти; да продължат обучението и изследователската си работа в докторантура; да бъдат преподаватели в различните степени от системата на висшето образование; да работят в научноизследователски и развойни звена.

 

Прием: Кандидатите се явяват на следните входни изпити:
а) писмен изпит за оценяване на общата икономическа/управленска култура;
б) писмен изпит за определяне нивото на владеене на западен език;
в) устно събеседване.
Балът се образува от:
а) средния успех от дипломата за висше образование (бакалавър или магистър – при петгодишно обучение);
б) успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа);
в) оценките от писмените изпити и устното събеседване.
Въпросите за писмения изпит са свързани с обосноваване на лично мнение по актуален икономически/управленски проблем, текстове за превод или отговор на въпрос от и на чужд език (английски, немски, френски).

 

Учебен план за уч. 2014-2015 г. (pdf)

 

Архив:

Учебен план: 2012-13 г. (pdf)

Учебен план: 2011-12 г. (pdf)