Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Стажове и стипендии" / Стипендии на Фондация „Еврика“ 2014

   

04.09.2014

 

За дванадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават именни стипендии в размер на 2 000 лв. годишно в десет области:

 1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
 2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
 3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
 4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
 5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
 6. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
 7. Инженерни науки в областта на електрониката, автома­тиза­цията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
 8. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски; Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
 9. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

 

Право на кандидатстване за стипендиите на Фондация „ЕВРИКА" имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2014/2015 година.

 

Кандидатите за стипендията трябва да подадат или изпратят във Фондация „ЕВРИКА" от 01. 09. 2014 г. до 15. 10. 2014 г. следните документи:

1. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА" и Формуляр по образец /може да се изтегли от сайта – www.evrika.org/;

2. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2014/2015 година;

3. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други;

4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” / до 3 страници /.

 

За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. (02) 9813799; 9815483; 9815181, както и да ползвате адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org и в www.evrika.org /актуално/.

 

 

Основни правила за отпускане на стипендии на студенти и ученици

 

1. Право на получаване на стипендии от фонда­ция „Еврика" имат:

 • Спечелилите медали от проведените през годи­ната и утвърдени от Съвета на фондацията меж­дународни средношколски олимпиади за целия срок на обучението си в средните и висши учи­лища, при условие че продължават образование­то си в същата или сходна област, в която са изя­вили творчеството си й средният успех за всяка учебна година е не по-нисък от отличен 5,50 в средното училище и много добър 5,00 във вис­шето училище.
 • Студенти (след втори курс) - носители на специ­алните именни стипендии на фондация „Еврика" за постижения в овладяването на отделните на­уки, утвърдени от Съвета на фондацията. Съве­тът на фондацията приема и утвърждава статут на специалните именни стипендии, а Изпълни­телното бюро присъжда отделните стипендии по предложение на утвърдени комисии. Комисии­те осъществяват класиране на кандидатите след оценка на документи и провеждане на събесед­ване с допуснатите кандидати.

2. Размерът на получаваните стипендии се опре­деля както следва:

 • За носителите на специалните именни стипен­дии на фондация „Еврика" - 2000 лв. годишно на човек.
 • За спечелилите златни медали от международни­те средношколски олимпиади - 1200 лв. годишно на човек.
 • За спечелилите сребърни медали от международ­ните средношколски олимпиади - 1000 лв. го­дишно на човек.
 • За спечелилите бронзови медали от международ­ните средношколски олимпиади - 800 лв. годиш­но на човек.

 

3. Необходими документи за кандидатстване за стипендия:

 • Заявление на желанието за получаване на сти­пендията и формуляр по образец, заверен в съ­ответното висше или средно училище.
 • Уверение от висшето училище за успеха по учеб­ни години и записване за новата учебна година (за кандидатите за специалните стипендии на фондация „Еврика").
 • Копие от документа, удостоверяващ класирането в международни олимпиади (за кандидатите, ко­ито ползват правото по този ред).
 • Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни кон­курси, олимпиади и конференции,публикации в научни издания и други такива за постиженията на кандидата в овладяването на науките, изява на творчество и други (за кандидатите за специал­ните стипендии на фондация „Еврика");
 • Есе на тема ” Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” / за кандидатите за именни стипендии/.

 

4. Срокът за подаване на документите във фон­дация „Еврика" е от 1 септември до 15 октомври за всяка година.

 

4а. По изключение, при финансови възможности Изпълнителното бюро на фондацията може да утвърждава втора именна стипендия в рамките на бюджета на програмата, когато това е предложено от комисиите за оценка при равностойни значими резултати и постижения.

 

5. Стипендиите се изплащат чрез дебитни карти на два пъти за годината.

 

6. В случай, че един и същ студент има право да получи стипендия по повече от един признак, той получава само по-голямата от тях.

 

7. Стипендианти на фондацията, получили това право като носители на медали от международни средношколски олимпиади, при последващо спе­челване на медали с по-висок ранг, автоматично по­лучават годишен размер на стипендията си за ос­таващите години на обучението си съгласно т. 2 на настоящите Основни правила.

 

8. Изплащането на стипендията се преустановя­ва, в случай че ползващият това право:

 • Доброволно напусне или бъде отстранен от вис­шето училище.
 • Повтаря учебната година.
 • Продължи образованието си в чужбина.
 • Средният годишен успех е по-нисък от изискуемия съгласно т. 1 на настоящите Основни прави­ла.

 

9. Получаващите стипендии от държавата по си­лата на Наредба за условията и реда за осъществя­ване на закрила на децата с изявени дарби (ПМС № 298\ 17.12.2003г.) получават 50 на сто от полагаща­та им се от фондация „Еврика" годишна стипендия.