Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Стажове и стипендии" / На 6 януари 2014 г. стартира кампанията за стипендии на френското правителство за учебната 2014/2015 г. (Bourses d’études du gouvernement français)

   

07.01.2014

 

Стипендиите са предназначени за нива магистратура, докторантура под двойно научно ръководство както и за краткосрочен престой до два месеца във Франция на докторанти и млади научни работници и се отпускат от френското правителство по обща процедура и извън конкретно договорени проекти.

 

Политика за отпускане на стипендиите

Стипендиите на френското правителство (BGF) се отпускат всяка година от Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за всички стипендианти. Подборът на кандидатите е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти. Решението на комисията е нейно суверенно право.

Стипендиите на френското правителство се отпускат за нива магистратура (M2), докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle) както и за краткосрочен престой за научноизследователска дейност на докторанти, зачислени в България или млади научни работници, членове на български научни екипи в области, избрани от самите кандидати.

Магистратура 2

Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана.

За магистратури с професионална насоченост стипендията покрива периода на обучение и задължителен стаж (3 месеца в най-общия случай) и се отпуска максимално за 12 месеца. При удължаване на престоя автоматично отпада статута на студента като стипендиант на френското правителство и той задължително сключва нова осигуровка във Франция.

За магистратури без включен задължителен стаж (магистратури с научна насоченост) отпуснатата стипендията е с продължителност 10 месеца. Студентите, завършили такава магистратура и желаещи да запишат докторантура под двойно научно ръководство, могат отново да кандидатстват за стипендия след изтичане на 3 години от получаването на предходната стипендия.

Стипендиите на френското правителство не се предоставят на студенти, записани във френски учебни заведения към момента на кандидатстването.

Програма „Коперник“ (Post Master)

Специализирана пост магистърска подготовка в областта на мениджмънта програма „Коперник“ е насочена към икономисти, инженери и юристи с придобита степен магистър, франкофони, на възраст под 30 години в момента на подаване на документите, които не са били стипендианти на френското правителство. Кандидатите с известен професионален опит са с предимство.

Стипендията е с продължителност 12 месеца и не може да бъде продължавана или подновявана. При удължаване на престоя, което автоматично премахва статута на стипендиант на френското правителство, студентът задължително сключва нова осигуровка във Франция.

Докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle de thèse)

Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана. Тя покрива 3 престоя във Франция, всеки с продължителност от 4 до 5 месеца, предварително уточнени в сключената конвенция между българския и френски университет. Защитата на докторската дисертация може да се състои, ако докторантът е редовно записан в съответното учебно заведение.

Програма «Мобилност на млади научни работници»

Френският институт в България предоставя стипендии за краткосрочен престой на докторанти и млади научни работници ( до 35 години) от всички области на знанието с цел стимулиране на тяхната мобилност. Тези стипендии позволяват престой от 1 до 2 месеца в лаборатория или научен екип във Франция. Кандидатури в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни.

Условия за отпускане на стипендия

Стипендиите на френското правителство се предоставят на кандидати, които отговарят на следните условия:

§ да са български граждани или постоянно пребиваващи в България от 3 години;

§ възраст: 30 години за ниво магистратура (master 2);

§ възраст: 35 години за докторантура под двойно научно ръководство и за престои в рамките на програмата за мобилност на докторанти и млади научни работници;

§ да не са били стипендианти на френското правителство през последните 3 години;

§ ниво на френски език, съответстващо на изискванията на учебното заведение;

§ да са редовно записани в българско висше учебно заведение или да притежават българска диплома бакалавър или магистър.

Кандидатстване за стипендия

Досието за кандидатстване се подава в Отдела за стипендии във Френския институт в България и трябва да съдържа следните документи, преведени и легализирани:

За ниво Mагистратура 2:

§ формуляр;

§ снимка, залепена върху формуляра;

§ CV;

§ копие на дипломата за завършено висше образование или академична справка за студентите в последна година;

§ мотивационно писмо, представящо проекта за обучение и целта на кандидата;

§ препоръка от преподавател или работодател;

§ копие на кореспонденцията с френски учебни заведения.

За Програма „Коперник“:

Досието за кандидатстване се подготвя в 2 идентични екземпляра. Единият се подава в Отдела за стипендии във Френския институт в България, а вторият се изпраща в Париж на посочения във формуляра «Procédure de recrutement» адрес. Всяко досие трябва да съдържа следните документи, преведени и легализирани:

формуляр;

 • копия на преведените и легализирани бакалавърска и магистърска диплома и/или съответните академични справки;
 • 2 препоръки (на френски или английски);
 • CV на френски език.

§ формуляр;

§ снимка, залепена върху формуляра;

§ CV;

§ копие на дипломата за завършено висше образование или академична справка за студентите в последна година;

§ кратко представяне на проекта и целта на кандидата;

§ писмено съгласие от двамата научни директори;

§ служебна бележка за зачисление на докторанта в България;

§ копие от договора (конвенция), регламентиращ двойното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни;

§ евентуално, копие от договор за сътрудничество между двете учебни заведения.

За програма «Мобилност на млади научни работници» :

§ формуляр Dossier de bourse d’études / Dossier de bourse de stage;

§ снимка, залепена върху формуляра;

§ CV;

§ кратко представяне на проекта и целта на кандидата;

§ служебна бележка за зачисление на докторанта в България

§ или копие на докторската диплома и атестация за назначение в научноизследователска организация в България;

§ препоръка от научния ръководител или от ръководителя на научноизследователския екип за престоя на кандидата във Франция;

§ писмо от френското учебно заведение или лаборатория, приемащо кандидата, с упоменат периода на пребиваване;

§ копие на личната карта.

Срокове

Mагистратури и докторантури под двойно научно ръководство

§ 15 март: краен срок за подаване на досиетата за кандидатстване

§ 20 март: публикуване на списъка с одобрени по досие кандидати

§ първа седмица на април: събеседване на одобрените кандидати с комисия от френски и български представители.

§ втора седмица на април: обявяване на окончателните резултати в интернет страницата на Френския институт www.institutfrancais.bg

§ април/юли: подаване на Dossier de bourse d’études от стипендиантите след окончателния им прием от съответното френско учебно заведение.

Програма „Коперник“

§ 15 март: краен срок за подаване на досие за кандидатстване

§ края на март: подбор на кандидатите по досие

§ 14 април: събеседване на одобрените кандидати с комисия от представители на програмата, на предприятия партньори и на френското посолство в България

§ края на юни: обявяване на окончателните резултати

Мобилност на млади научни работници

§ Три сесии през годината: края на февруари, края на април и края на септември

 

Досие за предоставяне на стипендия

(Dossier de bourse d’études)

След публикуване на резултатите от конкурса, одобрените от комисията стипендианти подготвят ново досие, което се изпраща в Campus France Париж за одобрение.

Досието се подава в Отдела за стипендии във Френския институт в България и трябва да съдържа следните документи, преведени и легализирани:

§ формуляр;

§ снимка, залепена върху формуляра;

§ CV;

§ мотивационно писмо, представящо проекта за обучение и целта на кандидата;

§ копие на последната придобита диплома във висшето образование и нейното приложение

§ или академична справка за студентите в последна година

§ атестация за прием на кандидата от съответното френско учебно заведение.

Докторантите е необходимо да добавят още:

§ копие от договора (конвенция), регламентиращ двойното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни;

§ писмено съгласие на двамата научни ръководители;

§ служебна бележка за зачисление на докторанта в България;

§ евентуално списък на публикации.

Стипендии и добавки

Стипендиите на френското правителство включват :

§ 767 евро месечна издръжка

§ медицинска осигуровка

§ такса за записване в университета

За докторантурите под двойно научно ръководство е възможно допълнително финансиране, свързано със защитата на докторската дисертация.

Закупуване на книги и абонаменти са възможни чрез Campus France, но не е систематична практика. Необходимо е стипендиантите да се информират предварително за условията на тези добавки.

Добавка за жилище се отпуска, ако наемът надвишава сумата, заплащана в студентско общежитие. Повече информация може да се получи в Campus France.

Отпуснатата стипендия може да бъде прекратена във всеки момент поради незадоволителни резултати в процеса на обучението: изискването към стипендиантите на френското правителство е висок успех.

Контакт :

Бюро за стипендии

Френски институт в България

пл. „Славейков“ № 3

Бисера Коларова

bissera.kolarova@institutfrancais.bg

www.institutfrancais.bg

тел : 00 359 2 937 79 14

тел : 00 359 2 937 79 16

 

FR:

Bourses d’études du gouvernement français

 

Ne sont répertoriées ici que les bourses d’études, hors projets, dont l’attribution relève d’une procédure générale.

 

Politique des bourses

 

Les Bourses du gouvernement français (BGF) sont attribuées chaque année par l’Institut français de Bulgarie qui a mis en œuvre des règles auxquelles tout boursier doit se conformer. Le choix des candidats se fait en fonction de priorités définies par le jury, qui réunit des responsables français et bulgares. Ce jury est souverain et détermine lui-même ses critères de sélection.

Les BGF sont attribuées pour les niveaux master 2, doctorat (cotutelle) ou bien pour des séjours de recherche de courte durée pour des étudiants en cours de doctorat inscrits en Bulgarie ou bien des jeunes docteurs, membres d’équipes de recherche en Bulgarie, dans des domaines choisis par les candidats.

 

Master 2

Bourse non prolongeable et non renouvelable.

 

Dans le cas des masters « professionnels » la bourse couvre la durée des enseignements et la période de stage prévue (de 3 mois en général) et en aucun cas ne peut excéder 12 mois. En cas de prolongation du séjour, hors statut de boursier du gouvernement français, l’étudiant doit obligatoirement contracter une nouvelle assurance en France.

 

Dans le cas des masters sans stage (en général masters « recherche »), la bourse ne peut pas excéder 10 mois. L’étudiant qui souhaite effectuer une thèse en cotutelle par la suite devra constituer un nouveau dossier de demande de bourse, 3 ans au moins après l’obtention de la précédente bourse.

 

Attention: la bourse ne peut pas être attribuée à des candidats déjà étudiants en France.

 

Programme Copernic (Post Master)

 

Formation spécifique dans le domaine du management, le programme Copernic s’adresse à des économistes, ingénieurs ou juristes, de niveau master, francophones, ayant moins de 30 ans lors du dépôt de la candidature, qui n’ont jamais bénéficié d’une BGF. Les candidats ayant déjà une expérience professionnelle sont favorisés.

 

Bourse non prolongeable et non renouvelable, ne pouvant excéder 12 mois. En cas de prolongation du séjour, hors statut de boursier du gouvernement français, l’étudiant doit obligatoirement contracter une nouvelle assurance en France.

 

Thèse en cotutelle

Bourse non prolongeable et non renouvelable. Elle peut comprendre 3 séjours de 4 à 5 mois en France, fixés dans la convention de cotutelle de thèse, signée entre les établissements français et bulgare. L’étudiant doit être régulièrement inscrit à l’université au moment de la soutenance.

Programme « Mobilité des jeunes chercheurs »

 

L’Institut français de Bulgarie a mis en place un dispositif d’aide à la mobilité courte pour des jeunes doctorants et chercheurs (moins de 35 ans) de tous domaines. Des bourses d’un ou de deux mois sont ainsi attribuées pour permettre à ces étudiants ou jeunes chercheurs d’effectuer un séjour dans un laboratoire ou une équipe en France. Les mobilités effectuées dans le cadre de partenariats existants seront privilégiées.

 

Conditions d’attribution des bourses

 

Les bourses du gouvernement français sont attribuées aux candidats satisfaisant aux critères suivants :

 • être de nationalité bulgare ou résident en Bulgarie depuis plus de 3 ans
 • âge limite : 30 ans pour les master 2
 • âge limite : 35 ans pour les cotutelles de thèse ou les séjours de mobilité
 • ne pas avoir bénéficié, au cours des trois dernières années, d’une bourse du gouvernement français délivrée par l’Ambassade de France
 • connaissance de la langue française adaptée aux exigences de l’université ou du domaine
 • être régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur bulgare ou bien être titulaire d’un diplôme bulgare (bakalavăr, master).

 

Candidature à une bourse

 

Le dossier de candidature doit être déposé au Bureau des bourses à l’Institut français de Bulgarie et doit comporter les documents suivants, traduits et certifiés conforme :

 

Pour les Master 2:

 • formulaire téléchargeable
 • une photo collée sur le formulaire
 • un curriculum vitae (CV)
 • une copie du diplôme universitaire ou du relevé académique, si le diplôme est en voie d’obtention
 • une lettre de motivation présentant le projet et l’objectif visé du candidat
 • une lettre de recommandation d’un professeur ou d’un responsable administratif
 • une lettre de l’établissement français attestant la recevabilité du dossier ou les copies des correspondances échangées entre le candidat et les établissements français.

 

Pour le Programme Copernic:

Le dossier doit être constitué en 2 exemplaires identiques. Le premier est à déposé au Bureau des bourses à l’Institut français de Bulgarie et le deuxième doit être envoyé à Paris à l’adresse indiquée dans le fiche « Procédure de recrutement ». Les dossiers doivent comporter les documents suivants, traduits et certifiés conforme :

 • formulaire téléchargeable
 • les copies et leur traduction certifiée exacte des relevés détaillés des notes obtenues au cours des deux dernières années dans un établissement universitaire
 • 2 lettres de recommandation (rédigées en français ou en anglais)
 • un CV en langue française

 

Pour les cotutelles de thèse:

 

 • formulaire téléchargeable
 • une photo collée sur le formulaire
 • un curriculum vitae (CV)
 • une copie du diplôme universitaire ou du relevé académique, si le diplôme est en voie d’obtention
 • bref exposé du projet et l’objectif visé par le candidat
 • accord des deux directeurs de thèse
 • une attestation d’inscription en thèse en Bulgarie
 • une copie de la convention de cotutelle de thèse, dûment signée par les parties concernées
 • éventuellement, une copie de l’accord de coopération entre les deux établissements.

 

 

 

Pour le programme Mobilité des jeunes chercheurs :

 

 

 

 • formulaire Dossier de bourse d’études /Dossier de bourse de stage
 • une photo collée sur le formulaire
 • un curriculum vitae (CV)
 • une lettre de motivation présentant le projet et l’objectif visé du candidat
 • une attestation d’inscription en thèse en Bulgarie
 • ou bien une copie du diplôme de doctorat et une attestation d’emploi au sein d’un organisme de recherche en Bulgarie
 • une lettre de recommandation du directeur de thèse ou du directeur de l’équipe de recherche bulgare
 • une lettre de l’établissement français d’accueil du candidat mentionnant la période du séjour
 • une copie de la carte d’identité
 • 14 mars : date limite de dépôt des dossiers de candidature
 • 20 mars : publication de la liste des candidats pré-sélectionnés sur dossier
 • première semaine d’avril : entretien des candidats pré-sélectionnés avec un jury franco-bulgare
 • deuxième semaine d’avril : publication des résultats sur le site www.institutfrancais.bg
 • § avril/juillet : dépôt du Dossier de bourse d’études par les candidats sélectionnés, suite à leurs acceptation définitive par l’établissement français

 

Calendrier

 

Masters, Cotutelles

 

Calendrier

 

Programme Copernic

 • 15 mars : date limite de dépôt du dossier de candidature
 • fin mars : pré-sélection des candidats sur dossier
 • 14 avril : test de français et entretien des candidats pré-sélectionnés avec un jury composé de représentants : de Copernic, d’entreprises partenaires et de l’Ambassade de France
 • § fin juin : résultats définitifs

 

Calendrier

Mobilité des Jeunes Chercheurs

 • § Trois sessions dans l’année : fin février, fin avril, fin septembre

Tout candidat est prié de respecter les calendriers. Aucun dossier ne sera admis hors de ces délais.

 

Dossier à constituer par les bénéficiaires d’une bourse

 

Suite à la publication des résultats de délibération de la commission franco-bulgare d’attribution des bourses, les futurs boursiers doivent constituer un Dossier de bourse d’études. Celui-ci, une fois déposé à l’Institut français, est envoyé à Campus France Paris, organisme chargé de la gestion des bourses.

 

Le Dossier de bourse d’études doit être déposé au Bureau des bourses à l’Institut français de Bulgarie et doit comporter les documents suivants, traduits et certifiés conforme :

 

 • formulaire
 • une photo collée sur le formulaire
 • un curriculum vitae (CV)
 • une lettre de motivation présentant le projet et l’objectif visé du candidat
 • une copie du dernier diplôme universitaire acquis ainsi que du relevé de notes
 • ou le relevé académique pour les candidats en cours d’études
 • la lettre d’admission de l’établissement français
 • une copie de la carte d’identité

 

Les doctorants doivent également rajouter au dossier :

 • une copie de la convention de cotutelle de thèse
 • les lettres d’accord des deux directeurs de thèse
 • une attestation d’inscription en thèse en Bulgarie
 • la liste des publications éventuelles.

 

Prestations offertes aux boursiers

Une allocation d’entretien de 767 € par mois est versée aux bénéficiaires.

Frais couverts par le gouvernement français :

 • couverture sociale
 • frais de formation et d’inscription

 

Dans le cadre des cotutelles de thèses un financement est possible pour l’organisation des soutenances.

 

L’achat de livres et les abonnements, par le biais de Campus France, n’est pas systématique. Se renseigner au préalable sur les modalités précises de ces allocations.

 

Un supplément d’indemnité de logement peut être versé si le loyer dépasse le montant de la redevance en cité universitaire. Se renseigner auprès de Campus France.

 

La bourse accordée peut être remise en question lors du séjour en France : les boursiers du gouvernement français sont en effet soumis à des exigences d’excellence universitaire.

 

Contact :

Вureau des bourses

Institut Français de Bulgarie

Bissera Kolarova

3, place Slaveikov

bissera.kolarova@institutfrancais.bg

www.institutfrancais.bg

tél 00 359 2 937 79 14

tél 00 359 2 937 79 16