Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / 1 303 работни места за младежи в публичната администрация по Национална програма „Старт в кариерата"

   

21.06.2011

 

1 303 работни места за младежи по Национална програма „Старт в кариерата”. Документи се приемат до 28 юни, 2011 г.

 

От 1 юни 2011 г. стартира реализацията на Процедура 2011 по Компонент 1 от Програма “Старт на кариерата”. В дирекциите “Бюро по труда” в цялата страна се приемат документи на младежи с висше образование без трудов стаж по специалността, които желаят да започнат работа в централни ведомства, областни или общински администрации. Общо 1 303 работни места в публичната администрация са заявени по настоящата процедура на програмата.

На висшисти, до 29-годишна възраст, се предоставя възможност в рамките на 9 месеца да натрупат трудов стаж и опит по своята специалност. Програмата им осигурява възнаграждение в размер на 400 лева и изплащане на социалните и здравните осигуровки за сметка на работодателите, допълнителните възнаграждения по Кодекса на труда, годишният платен отпуск и болничните.

Работни места по програмата са обявени в Министерски съвет, Народно събрание на Р България, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на земеделието и храните, Министерството на външните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на правосъдието, Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на околната среда и водите, Министерството на финансите, Министерство на културата, Министерство на физическото възпитание и спорта, Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Национална агенция за професионално образование и обучение, Български институт по метрология, Агенцията по заетостта, Държавна агенция за закрила на детето, ИА “Главна инспекция по труда”, Агенция “Митници”, Агенция за приватизация, Агенцията за социално подпомагане и др.

Търсят се предимно младежи, завършили право, икономически специалности, компютърни специалисти, филолози, инженери, психолози, историци, специалисти в сферата на социални дейности, връзки с обществеността, строителството и др. В общинските администрации работните места са 205, а в областните управи – 95. Най-много от тях са за икономисти, строителни инженери, архитекти, юристи, филолози, социални дейности и специалисти в областта на компютърните системи и технологии.

Изискванията към кандидатите са: възраст до 29 години; завършено висше образование в държавен или частен университет (редовна или задочна форма на обучение); да са завършили специалност, която отговаря на изискването за съответните работни места, и нямат трудов стаж по нея. Не се изисква задължителен среден успех от следването и дипломирането.

Пълният списък на обявените работни места по процедурата, условията и необходимите документи за кандидатстване могат да се намерят на интернет-страницата на Агенцията по заетостта в рубрика „Програми и мерки”, на адрес: www.az.government.bg.

 

Желаещите могат да подават документи до 28 юни 2011 г. включително, в Бюрото по труда, в което са регистрирани като търсещи работа лица.

 

Източник:

http://www.az.government.bg/