Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / д-р Мирослав Сашов Зашев, Медицински факултет

Аула на УБ „ Лозенец”

ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД За присъждане на образователната и научна степен ”доктор“ Професионално направление: 7.1 Медицина научна специалност „обща хирургия” код 03.01.37

 

 

Рецензии:

 

 

Становища: