Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Съобщения / 2017.01.18

   

Съобщение за резултатите от избора на асоциирани партньори:

Въз основа на проведено заседание от 12 януари 2017 г. Комисията за оценка на получените кандидатури за асоциирани партньори по проект за изграждане и развитие на Център за върхови постижения в областта на персонализация на трансплантацията на органи, тъкани и клетки по Компонент 3 „Индустрия за здравословен живот и био-технологии“ на Процедура BG05M2OP001-1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж (2014-2020) и въз основа на Протокол No. VII-34 /12.01 2017 одобри кандидатурите на следните кандидати за асоциирани партньори:

1. Нанотехплазма ООД

2. ФундеСалуд

3. Орловски трансплантационен институт, Медицински университет Варшава

4. Институт за системи и компютърно инженерство INESC TEC