Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Съобщения / 2017.01.04

   

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ

Във връзка с подготовка на проект за изграждане и развитие на Център за върхови постижения в областта на персонализация на трансплантацията на органи, тъкани и клетки по Компонент 3 „Индустрия за здравословен живот и био-технологии“ на Процедура BG05M2OP001-1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж (2014-2020)

ПОКАНА

СЪОБЩЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ относно избягване на конфликта на интереси за асоциирания партньор

Декларация относно съвместно осъществяваните дейности с асоциирани партньори