Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Kонкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 7.4 Обществено здраве (Социална медицина),обявен в Държавен вестник,бр.96 от дата 19.11.2021г.