Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности

   

Медицински факултет - архив конкурси

Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по 4.2. Химически науки (Аналитична химия), обявен в ДВ, .бр. 35 от 12.04.2013 г
Кандидати: доц. д-р Живко Желязков Желев
  гл.ас. д-р Юлиана Милкова Иванова-Тумбева
Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по биохимия, обявен в ДВ, бр. 19/09.03.2010 г.

Кандидати: гл. ас. д-р Албена Георгиева Йорданова и д-р Румяна Пейнова Христова