Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Структура / Катедри / Нова и съвременна история

   

Ръководител доц. д-р Александър Сивилов - ръководител катедра

Стая 27
тел. 9308 231

e-mail.com: asivilov@uni-sofia.bg

Научноизследователско направление: Нова и съвременна история

Катедрата по нова и съвременна история осигурява преподаването на посочените учебни дисциплини в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и извършването на свързаната с тях научноизследователска дейност. Тъй като у нас историята на България и тази на Балканския регион са предмет на вниманието на отделни дисциплини, то общата история се съсредоточава върху останалата част от света. В хронологически аспект е прието новата история да разглежда периода от края на Средновековието до края на Първата световна война, а съвременната - от края на Първата световна война до наши дни. Историята на Русия в двата периода е обособена като отделно звено в рамките на катедрата. Четенията по нова обща история в Софийския университет започват още в годината на неговото основаване като Висше училище - 1888 г. Поради приетия през 1904 г. Закон за превръщане на Висшето училище в университет тези четения са включени в програмата на учредената Катедра по средна и нова история към тогавашния Историко-филологическия факултет. Първата катедра по нова и най-нова история е създадена през 1919 г. През 1973 г. е преобразувана в "Сектор по нова и най-нова обща история" към Философско-историческия факултет, а през 1994 г. секторът е преустроен в "Катедра по нова и съвременна история" към Историческия факултет на университета.

Преподаватели