Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Структура / Катедри / История на България

   

Ръководител: доц. д-р Владимир Станев

стая 33
тел. 9308 305
email:

Научноизследователско направление: История на България

С откриването на Висшия педагогически курс на 1 октомври 1888 г. се поставя изискването да започне преподаване на българска история, но това се осъществява реално с назначаването на Васил Златарски във Висшето училище на 1 октомври 1895 г. Със закона от 22 януари 1904 г. се консолидира Софийският университет, а в неговия Историко-филологически факултет заедно с останалите му две катедри се създава Катедра по българска история и история на балканските народи, ръководена отново от В. Златарски.
От този момент насетне катедрата се утвърждава не само като основен преподавателски, но и като водещ изследователски център в страната. Първоначално акцентът е поставен върху средновековната българска история, но постепенно предметът на четенията се разширява с лекционни курсове по история на българските земи в периода на османското владичество (XV-XVII в.) и Българското възраждане. Днес преподаването на българска история обхваща времето до края на XX век.

Наред с фундаменталните лекционни курсове по българска история важна съставна част от професионалната подготовка на студентите от бакалавърската и магистърската степен са специализациите и магистърските програми по съответните направления в катедрата (Българско средновековие; Османско владичество; Българско възраждане; Нова българска история; Съвременна българска история).

През десетилетията катедрата претърпява няколко трансформации (отделяне на балканската история - 1921, въвеждане на втора катедра по българска история - 1946, отново консолидиране - през 1949 г.), но неизменно запазва позицията си на водеща в Исторически факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

Катедрата по история на България е била ръководена от професорите Васил Златарски, Петър Ников, Петър Мутафчиев, Иван Дуйчев, Димитър Косев, Димитър Ангелов, Евлоги Бужашки, Васил Гюзелев, Илчо Димитров, Величко Георгиев, Петър Ангелов, Милияна Каймакамова, Михаил Груев.

Преподаватели