Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Програма "ЕРАЗЪМ+" / Възможност за преподавателска мобилност в партниращи държави за 2022/2023 г.

   

„Мобилност с цел преподаване и с цел обучение по програма Еразъм+, Програмни държави, 2022/2023 г."

 

Във връзка с изпълнение на проекта за мобилност по програма Еразъм+, приложено Ви изпращаме квотите за мобилност на персонала за 2022/23 година. Съгласно изискванията на ЕК целта на мобилностите е преподаване или обучение, като всякакви други инициативи/участия в събития са нелегитимни. При установяване на такива случаи, участникът трябва да възстанови отпуснатите финансови средства.

 • Мобилностите могат да бъдат осъществени до 30.09.2023 г.

Продължителността е мин. 2 дни (без дните за път) и макс. 5 дни. При мобилност с цел преподаване се изискват мин. 8 часа лекции. Дните събота и неделя не са легитимни дни за изнасяне на лекции или за обучение, и за тях не се отпуска дневен грант. В рамките на изпратените квоти всеки преподавател/служител може да осъществи 1 мобилност с цел преподаване и 1 мобилност с цел обучение.Основни критерии за избор:

 • Представено предварително съгласие от приемащия университет;
 • Нивото на владеене на езика да отговаря на нивото, посочено в двустранния договор;
 • Приоритетно се одобряват щатните спрямо нещатните преподаватели/служители;
 • Приоритетно се одобряват кандидати, които през последните 5 години са ползвали най-много 1 мобилност или не са използвали такава;
 • Приоритетно се одобряват кандидати, които съдействат активно за организиране на преподавателската и студентската мобилност;

За мобилност с цел преподаване приоритет се дава на преподаватели:

 • когато мобилността е част от учебната програма на приемащата институция,
 • които имат разработени дисциплини на чужд език и обучават входящи Еразъм студенти;
 • Мобилности с цел обучение се отпускат на факултети, чиито квоти за мобилности с цел преподаване са над 10. Легитимни за участие в този вид мобилност са:
 • служители, при които мобилността е пряко свързана с повишаване на професионалната им квалификация, свързана с администрирането на програма Еразъм+;
 • факултетни координатори или контактни лица по конкретния договор.

Оригиналите на протоколите (по образец) трябва да бъдат получени в отдел „Международно сътрудничество“ до 31 март 2023 г. Напомняме, че председателите на комисиите трябва да уведомят избраните кандидати и да ги насочат към координаторите преподавателска мобилност от отдел „МС“ за уточняване на подробностите. Всяка мобилност може да започне минимум 3 седмици след получаване на протокола.

В случай, че до 31 март 2023 г. не е получен протокол от направената селекция, или броят на одобрените кандидати и резерви е по-малък от квотата, неусвоените мобилности ще бъдат преразпределени към други факултети. Резервните кандидати ще бъдат финансирани по реда на тяхното вписване в протокола, при наличие на финансиране, без да се провежда допълнителна селекция. При отказ от участие в мобилност, избраният преподавател/служител трябва да подпише декларация (по образец) в отдел „Международно сътрудничество“.

Цялата информация и образци на документите (заявление за кандидатстване, доклад и заповед за командировка, име и контакти на координатора преподавателска мобилност от отдел „МС“) са публикувани на сайта на програма Еразъм+ https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/staff/ka103/

 

 1. Образец на заявление за участие в мобилност с цел преподаване
 2. Образец на заявление за участие в мобилност с цел обучение