Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Магистърски програми уч. 2024/2025 г. / Нова и съвременна българска история: проблеми, модели, методология

   

(Съвместна програма с Исторически факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Приемът на документи и класирането на кандидатите се извършват от ВТУ)

 

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна/задочна

Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане

Координатор за ИФ на СУ: доц. д-р Владимир Станев

тел. 02/ 9308 232

e-mail vgeorgievs@uni-sofia.bg

 

Магистърската програма е съвместна между ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и СУ Св. Климент Охридски“.

Програмата включва 8 задължителни дисциплини, целящи да дадат на студентите по-задълбочени познания в областта на новата и съвременна българска история. Предвидени са и избираеми дисциплини, които задълбочават познанията на студентите.

Магистърската програма има за цел да осигури широка теоретична, методическа и практическа подготовка на бъдещите специалисти по история. Обучението е конструирано на интердисциплинарна основа и съчетава базисни знания с най-новите изследвания и интерпетации в областта на новата и съвременна българска история, икономиката, правото, международните отношения, културата.

Изисквания за прием:

  • Кандидатите трябва да притежават диплома за ОКС „бакалавър” или „магистър” по специалностите от професионално направление 2.2 История и археология, 1.3. Педагогика на обучението по... – специалности История и география, Български език и история, История и философия, История и чужд език (английски/френски език), както и специалност Етнология/Етнология и културна антропология от направление 3.1.
  • Да отговарят на условията на чл. 21, т. 13, ал. 4 от ЗВО (успех от диплома за завършена степен на висше образование не по-малък от „добър” (4,00).

Приемът в МП се осъществява от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Учебният план на програмата предвижда курс на обучение в продължение на два семестъра и включва 8 задължителни дисциплини (6 ЗД в първи семестър и 2 ЗД във втори семестър) и 2 задължително избираеми дисциплини, съответно една в първи и една във втори семестър. Списъкът на избираемите дисциплини може да бъде актуализиран периодично.

Професионална реализация

  • специалисти в управленската йерархия на административните организации и институции;
  • специалисти за системата на средното и висшето образование;
  • специалисти за българската архивна система;
  • специалисти за музейната система;
  • специалисти експерти в административните звена на изпълнителната власт;
  • съветници и консултанти на ръководни административни органи;
  • специалисти и експерти в научноизследователски организации ;
  • консултанти в структурите на неправителствени организации.