Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Магистърски програми уч. 2024/2025 г. / Исторически факултет / Mузеология

   

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна/задочна

Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане

Ръководител: гл. ас. д-р Илиана Борисова-Кацарова

тел.: 02 9308 572

e-mail: ikacarova@uni-sofia.bg

 

******

1. Насоченост, образователни целиМагистърската програма Музеология има подчертано практически и професионален характер – подготовка на висококвалифицирани кадри за нуждите на културните институти, музеите и музейните комплекси в страната.Културното наследство е съвкупност от нематериални и материални движими и недвижими културни ценности. То има ключово значение за съхраняването на културната и националната идентичност на обществото, но е и важен икономически ресурс. Неговото управление изисква високо квалифицирани специалисти. Музеите, музейните комплекси и сродните културни институции са важен елемент от опазването и управлението на културното наследство в най-широк смисъл и основен медиатор в комуникацията между културните ценности и обществото (публиката).Магистърската програма дава възможност както за придобиване на допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка в областта на музеологията, опазването и управлението на културното наследство, така и за допълнителна фундаментална научно-теоретична и специализирана подготовка на студентите в областта на специалността придобита в бакалавърска степен. 2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)Програмата е разработена във варианти за редовно и задочно обучение, държавна поръчка и срещу заплащане.Учебният план включва дисциплини с теоретичен, методологичен и практически характер в сферата на културното наследство и музейното дело.Програмата предлага блок задължителни дисциплини, свързани с управлението и опазването на културното наследство, музеите и музеологията и избираеми дисциплини, посветени на конкретни страни от културното наследство и специфични музейни форми. Предлагат се и курсове от сферата на археологията, историята, етнологията, документалистиката, история на изкуството и други хуманитарни дисциплини, които традиционно присъстват в музеите.Студентите имат право да избират от целия списък с дисциплини, според техните желания и нужди, по две дисциплини в първия (общо 6 кредита) и две дисциплини във втория семестър (общо 6 кредита).Списъкът с предлаганите избираеми дисциплини, задължителни и избираеми, е отворен и ежегодно може да бъде актуализиран и допълван. Студентите имат право да избират и лекционни курсове от други магистърски програми в Исторически факултет при съответствие на хорариум и кредити, които се признават за избираеми.Триседмичният музеен стаж има за цел студентите да придобият практическа представа и опит в конкретен музей. Стажът се осъществява в музеи и други културни институции, с които ИФ е в договорни отношения (Национални и регионални исторически и археологически музеи, Етнографски музеи, Център за подводна археология и др.). Ако студентът вече работи в музейна или сродна институция, това може да му бъде служебно зачетено като музеен стаж в рамките на магистратурата.В Преддипломен магистърски практикум се дискутира изборът на темите и оформянето на магистърските тези. Предлагат се теоретични и практически насоки, свързани със структурата и съдържанието на разработките, с принципите на научно-изследователската работа, необходима за успешното реализиране на магистърската теза.Курсът на обучение е два семестъра и завършва със защита на магистърска теза.3. Професионални компетенцииЗавършилите магистърската програма придобиват не само познания и умения за изследователска и научна дейност, а и подготовка за справяне с различни дейности от организационен, административен, управленски характер в сферата на културното наследство и музейната практика.4. Професионална реализацияМагистрите по Музеология могат да намерят професионална реализация в музеи, в научни и културни институти, висши училища, в сферата на културния туризъм, да заемат експертни и други длъжности в областта на проучването и опазването на културното наследство в държавни и общински организации и ведомства, в частни и държавни фирми, както и в неправителствения сектор.5. ПриемПриемът в магистърската програма се осъществява след събеседване с кандидатите, което има за цел да установи научния интерес на кандидатите и мотивацията за работа в конкретна проблематика на културното наследство и музеологията и нивото на базисната подготовка. Кандидатите трябва да притежават завършено висше образование (бакалавър или магистър). До събеседване се допускат лица с общ успех от завършено висше образование не по-нисък от Мн. добър 4, 5. Приемът се провежда всяка година през м. септември. За обявените места за обучение срещу заплащане кандидатите се класират по документи.Теми за събеседване:- Културното наследство на днешните български земи- Музейната мрежа на България- Законодателство в областта на културното наследство и музеитеИнституции и организации, занимаващи се с опазване и популяризиране на културното наследство в България и по света.

 

__________________________

Учебни планове 2024/2025 г.