Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Магистърски програми уч. 2024/2025 г. / Исторически факултет / Етнология и културна антропология

   

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане

Ръководител: доц. д-р Илия Илиев

тел:. 02 / 9308 356

e-mail: isliev@uni-sofia.bg

Секретар: 02 /9308 280/ megi.kuseva@abv.bg

Условия за кандидатстване: Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от хуманитарни и социални специалности.

Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от добър (4,00).

Конкурсен изпит се полага само от кандидатите за бройки, субсидирани от държавата. Конкурсният изпит се състои от есе и събеседване пред специализирана комисия.

За обявените бройки за обучение срещу заплащане кандидатите се класират по документи.

Образователните цели на магистърската програма по “Етнология и културна антропология ” са:

 1. Надграждане на знания в сферата на българската и световната антропология; в областта на традиционната българска култура, историческите етно-конфесионални общности в България, междуконфесионалните и междуетническите отношения; върху механизмите за изграждане на идентичност в традиционни, виртуални и мигрантски общности, както и възможни индивидуални стратегии при конструиране на идентичност;
 2. Да изгради практически умения за формулиране на научна хипотеза, подготовка и провеждане на самостоятелно теренно етнографско изследване, използване на методи от приложната и визуалната антропология, изработване и управление на проекти.
 3. Програмата предвижда придобиването на нови знания в музеологията, социалния пол и идентичност, теория на миграциите, исторически установени и нови мигрантски общности на българи в Европа и света, решаване на конфликти между членове на различни етноконфесионални общности и вътрешни механизми за решаване на спорове, специфики при обучението на деца от етнически или религиозни малцинства, както и от мигрантски семейства.
 4. Към образователните цели на програмата спада и цялостно придобиването на умения за изследване на значими етнокултурни проблеми, водещи до написването и защита на научноизследователски тези.

Завършилите магистърската програма „Етнология и културна антропология“ придобиват професионална квалификация „антрополог“ и могат да продължат образованието си в образователно-научната степен „доктор“.

Теми за есе и събеседване:

 • Етничност и етнически процеси.
 • Култура и глобализация.
 • Българите – култура и идентичност.
 • Българската култура през ХХ век и прехода към новото хилядолетие.
 • Българската култура в обединена Европа.
 • Културата в преход.
 • Миграции и идентичност в България и Европа.

______________

Учебен план 2023/2024 г.