Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Магистърски програми уч. 2020/2021 г. / Исторически факултет / Историко-етнически модели на националната сигурност

   

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане

Ръководители: проф. д-р Ирина Колева; проф. днк Веселин Тепавичаров

Тел:. 02 / 9308 356;

e-mail: ikkoleva@uni-sofia.bg; tepavicharov@uni-sofia.bg;

Секретар: kuseva@clio.uni-sofia.bg

******

Условия за кандидатстване: Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“.

Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от добър (4,00).

За магистърската програма Историко-етнически модели на националната сигурност към специалност История могат да кандидатстват бакалаври от всички специалности. Обучението е в рамките на два семестъра, редовна форма.

Конкурсен изпит се полага само от кандидатите за бройки, субсидирани от държавата. Конкурсният изпит се състои от есе и събеседване пред специализирана комисия.

За обявените бройки за обучение срещу заплащане кандидатите се класират по документи.

Магистърската програма Историко-етнически модели на националната сигурност е насочена към кандидати, които проявяват интерес към националната политика за „включващо“ образование в междуетническа среда. Съдържанието на програмата съответства на нейните цели и дава възможност студентите да придобият научно-теоретична и специализирана подготовка по етносоциални технологии. Придобиването на образователно-квалификационна магистър с професионална квалификация „историк /специалист по националната сигурност/“ се осъществява след успешна защита на магистърска теза (дипломна работа) пред държавна комисия.

Магистърската програма подготвя специалисти, които могат да се реализират като: експерти по етносоциални технологии и практики в държавни институции на общинско, регионално и национално равнище; специалисти от неправителствени организации: служители в системата на МВР, МО, МК, МТСП, МЗ, НСЕДВ, ДАЗД и други държавни ведомства; журналисти в специализирани печатни и електронни медии и т.н.

Успешно завършилите магистърска програма могат да преминат в образователно-научната степен „доктор“.

Теми за есе:

  1. История и национална сигурност.
  2. Междуетническите взаимодействия и конфликти на Балканите
  3. Образование и национална сигурност.

________________

Учебен план