Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Магистърски програми уч. 2020/2021 г. / Исторически факултет / Етнология и културна антропология

   

Срок на обучение:

  • 2 семестъра (завършили специалностите: Етнология, История, Археология, Архивистика и документалистика, История и география, История и философия, Минало и съвремие на Югоизточна Европа, Културология, Международни отношения, Балканистика, Социология, Философия, Политология и Културна и социална антропология)
  • 4 семестъра (за бакалаври от други специалности)

Форма на обучение: редовна

Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане

Ръководител: доц. д-р Илия Илиев

тел:. 02 / 9308 356

e-mail: iliev@uni-sofia.bg

 

Условия за кандидатстване: Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“.

Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от добър (4,00).

Конкурсен изпит се полага само от кандидатите за бройки, субсидирани от държавата. Конкурсният изпит се състои от есе и събеседване пред специализирана комисия.

За обявените бройки за обучение срещу заплащане кандидатите се класират по документи.

Студентите от магистърската програма надграждат знания в областта на българската, балканската и европейската етнология; в сферата на конфесиите, междуконфесионалните и междуетническите отношения; в полето на социалната, стопанската, политическата, физическата, културната екология и антропология. Усвояват редица практически умения при изработване и управление на проекти, при усвояване методите на приложната и визуалната антропология. Придобиват знания в областта на историческата антропология, националното митотворчество и държавната политика, антропология и глобализация, и локалните градски култури.

Завършилите програмата получават професионална квалификация “антрополог” и намират реализация във всички сфери на образованието и културата, като експерти в държавната и общинската администрация, в музеите, в масмедиите, в туристическия бранш, в неправителствени организации и фондации, чийто предмет на дейност е свързан с културата и културните взаимодействия, с етническите процеси и междуетничните взаимоотношения, с изучаването на малцинствените групи и правата на човека. Уменията на завършилите магистърската програма им позволява те да намерят място и в областта на екологията, етносоциологическите проучвания и политическата анимация.

Успешно завършилите магистърска програма могат да преминат в образователно-научната степен „доктор“.

Теми за есе и събеседване:
Етничност и етнически процеси.
  1. Култура и глобализация.
  2. Българите – култура и идентичност.
  3. Българската култура през ХХ век и прехода към новото хилядолетие.
  4. Българската култура в обединена Европа.
  5. Културата в преход.
  6. Европейското културно пространство.

______________

Учебен план