Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Магистърски програми 2019/2020 г.

   

 

______________________________________________________

ПРЕДЛАГАНИ МАГИСТРАТУРИ

Специалност "ИСТОРИЯ"

 

Условия за кандидатстване:

 • Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“.
 • Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от добър.
 • За магистърските програми към специалност История могат да кандидатстват лица, завършили бакалавърска степен по друга специалност, като за тях е предвидено допълнително обучение.

Конкурсен изпит:

 • Конкурсен изпит се полага само от кандидатите за места, субсидирани от държавата. Конкурсният изпит е събеседване пред специализирани комисии за отделните магистърски програми (вж. приложението към всяка програма).
 • За обявените места за обучение срещу заплащане кандидатите се класират по документи.

Класиране:

 • Състезателният бал за кандидатстващите за субсидираните от държавата места се формира като сума от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити).
 • Състезателният бал на кандидатите за обучение срещу заплащане се формира като сума от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование.

 

Специалност "АРХЕОЛОГИЯ"

 • Археология
 • Археометрия (Съвместна програма с Факултета по химия и фармация, Биологическия факултет, Геолого-географския факултет)

Продължителността на обучението в магистърската програма Археология е с продължителност от 3, 4 или 5 семестъра и зависи от бакалавърската програма, която кандидатите са завършили.

За обучение в магистърската програма Археометрия се приемат кандидати, придобили бакалавърска степен по археология, химия, геология, география или биология. Продължителността на обучението в магистърската програма Археометрия е 3 семестъра.

Конкурсният изпит е събеседване пред специализирана комисия за отделните магистърски програми.

Конкурсен изпит се полага само от кандидатите за места, субсидирани от държавата.

За обявените места за обучение срещу заплащане кандидатите се класират по документи.

 

Специалност "ЕТНОЛОГИЯ"

Конкурсният изпит е събеседване пред специализирана комисия за отделните магистърски програми.

 • Конкурсен изпит се полага само от кандидатите за бройки, субсидирани от държавата.
 • За обявените бройки за обучение срещу заплащане кандидатите се класират по документи.

 

Специалност "АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА"

Конкурсният изпит е събеседване пред специализирана комисия за отделните магистърски програми.

 • Конкурсен изпит се полага само от кандидатите за бройки, субсидирани от държавата.
 • За обявените бройки за обучение срещу заплащане кандидатите се класират по документи.

 

ОБЩОФАКУЛТЕТСКА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

 

_______________________________________________________________________________

 

Условия за кандидатстване: Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“.

Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от добър (4,00).

За магистърските програми към специалност История могат да кандидатстват лица, завършили бакалавърска степен по друга специалност, като за тях е предвидено допълнително обучение.

За всяка от магистърските програми ще има прием срещу заплащане до 20 места.

Конкурсен изпит: Конкурсен изпит се полага само от кандидатите за бройки, субсидирани от държавата. Конкурсният изпит е събеседване пред специализирани комисии за отделните магистърски програми (вж. приложението към всяка програма).

За обявените бройки за обучение срещу заплащане кандидатите се класират по документи.

Класиране: Състезателният бал за кандидатстващите за субсидираните от държавата места се формира като сума от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити).

Състезателният бал на кандидатите за обучение срещу заплащане се формира като сума от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование.

______________________________________________________________________________________________________________________