Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Магистърски програми 2019/2020 г.

   

 

______________________________________________________

ПРЕДЛАГАНИ МАГИСТРАТУРИ

Специалност "ИСТОРИЯ"

 

Магистърски програми на английски език / НОВО!!!!!!

Специалност "АРХЕОЛОГИЯ"

  • Археология
  • Археометрия (Съвместна програма с Факултета по химия и фармация, Биологическия факултет, Геолого-географския факултет)

Продължителността на обучението в магистърската програма Археология е с продължителност от 3, 4 или 5 семестъра и зависи от бакалавърската програма, която кандидатите са завършили.

За обучение в магистърската програма Археометрия се приемат кандидати, придобили бакалавърска степен по археология, химия, геология, география или биология. Продължителността на обучението в магистърската програма Археометрия е 3 семестъра.

 

Специалност "ЕТНОЛОГИЯ"

 

Специалност "АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА"

 

ОБЩОФАКУЛТЕТНА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

Условия за кандидатстване:

  • Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“.
  • Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от добър.
  • За магистърските програми към специалност История могат да кандидатстват лица, завършили бакалавърска степен по друга специалност, като за тях е предвидено допълнително обучение.

Конкурсен изпит:

  • Конкурсен изпит се полага само от кандидатите за места, субсидирани от държавата. Конкурсният изпит е събеседване пред специализирани комисии за отделните магистърски програми (вж. приложението към всяка програма).
  • За обявените места за обучение срещу заплащане кандидатите се класират по документи.

Класиране:

  • Състезателният бал за кандидатстващите за субсидираните от държавата места се формира като сума от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити).
  • Състезателният бал на кандидатите за обучение срещу заплащане се формира като сума от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование.

 

 

_______________________________________________________________________________

 

Условия за кандидатстване: Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“.

Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от добър (4,00).

За магистърските програми към специалност История могат да кандидатстват лица, завършили бакалавърска степен по друга специалност, като за тях е предвидено допълнително обучение.

За всяка от магистърските програми ще има прием срещу заплащане до 20 места.

Конкурсен изпит: Конкурсен изпит се полага само от кандидатите за бройки, субсидирани от държавата. Конкурсният изпит е събеседване пред специализирани комисии за отделните магистърски програми (вж. приложението към всяка програма).

За обявените бройки за обучение срещу заплащане кандидатите се класират по документи.

Класиране: Състезателният бал за кандидатстващите за субсидираните от държавата места се формира като сума от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити).

Състезателният бал на кандидатите за обучение срещу заплащане се формира като сума от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование.

______________________________________________________________________________________________________________________