Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Златина Иванова Каравълчева, Исторически факултет

Зала № 1, Ректорат

Публична защита на дисертационния труд на Златина Иванова Каравълчева на тема: "Всекидневието в манастирите в Ранна Византия IV – VII век“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност „Средновековна обща история: История на Византия“ в професионално направление 2.2. История и археология. Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Ивайла Попова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: