Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Жени Каменова Василева, Исторически факултет

Аудитория 41А, Южно крило, Ректорат

Защита на докторска дисертация на тема Ювелирно производство в Южна Тракия и Егея през Ранната броноза епоха“ за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност "Археология: праистория" в професионално направление 2.2 История и археология. Редовна докторантка. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Петя Георгиева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: