Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Юлий Емилов Стоянов, Исторически факултет

35 аудитория, Южно крило, Ректорат

Защита на докторска дисертация на тема: „Елинистическа Тракия и латенският свят. Културни контакти и взаимодействия през ІV-І в. пр. Хр.“ за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност Археология в професионално направление 2.2 История и археология. Редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Председател на научното жури: проф. д-р Петър Делев

 

Автореферат

Рецензии

Становища