Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Явор Иванов Станчев, Исторически факултет

Зала № 1, Ректорат

 

Публична защита на дисертационния труд на Явор Иванов Станчев на тема: "Съветско-български политико-икономически отношения 1985 - 1991 г." за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "История" в професионално направление 2.2. История и археология. Нова и най-нова обща история (Съвременна обща история). Свободен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Евгения Калинова

Автореферат
Рецензии:

Становища: